Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemStaatscourant 2019, 45745VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen fietsstraat parallelweg Geldersedijk

Logo Hattem

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem;

 

Gelet op:

 

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

 

Overwegende:

 

 • dat de parallelweg Geldersedijk gelegen is binnen en buiten de bebouwde kom van Hattem;

   

 • dat de parallelweg Geldersedijk in beheer is bij de gemeente Hattem;

   

 • dat de parallelweg Geldersedijk een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

   

 • dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

   

 • dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Hattem is gemandateerd aan de eenheid Realisatie & Beheer;

   

 • dat de gemeentelijke wegencategorisering van Hattem is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hattem 2018 (GVVP);

   

 • dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

   

 • dat de hoofdrijbaan van de Geldersedijk in het GVVP gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg binnen en buiten de bebouwde kom;

   

 • dat de verkeersfunctie op gebiedsontsluitingswegen centraal staat;

   

 • dat de parallelweg Geldersedijk in het GVVP onderdeel uitmaakt van het fietsnetwerk Hattem;

   

 • dat ter waarborging en verbetering van het comfort voor het fietsverkeer in het GVVP een wensbeeld is opgesteld voor de inrichting van het fietsnetwerk en de hoofdfietsroutes;

   

 • dat uit een knelpuntinventarisatie voor voetgangers is gebleken dat het ontbreken van een voorziening voor voetgangers op de parallelweg Geldersedijk als knelpunt wordt ervaren;

   

 • dat in het kader van onderhoud werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op de parallelweg van de Geldersedijk;

   

 • dat de gemeente Hattem deze onderhoudsbehoefte heeft aangegrepen om in het kader van werk-met-werk de parallelweg van de Geldersedijk her in te richten conform de vastgestelde beleidsuitgangspunten opgenomen in het GVVP;

   

 • dat het pad dat parallel gelegen is langs de Geldersedijk, tussen de aansluitingen met het Voermanplein en de Burgemeester Bijleveldsingel in de huidige situatie is aangewezen als een verplicht fiets/bromfietspad door toepassing van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat dit betreffende weggedeelte van de Geldersedijk binnen de kom gelegen is;

   

 • dat vanaf het jaar 1999 in het land diverse maatregelen zijn getroffen in het kader van het principe ‘bromfietser op de rijbaan’;

   

 • dat vanuit bovengenoemd principe bromfietsers binnen de bebouwde kom zoveel als mogelijk de regels van het overige gemotoriseerde verkeer dienen te volgen, waaronder het gebruik van de rijbaan;

   

 • dat uit evaluatiestudies is gebleken dat dit principe bevorderlijk is voor de totale verkeersveiligheid;

   

 • dat het comfort voor het fietsverkeer op vrijliggende paden tevens toeneemt bij het verwijzen van bromfietsers naar de rijbaan;

   

 • dat gelet op bovenstaande het dan ook wenselijk is om het huidige verplichte fiets/bromfietspad aan te passen tot een verplicht fietspad (in twee richtingen), waardoor bromfietsers op het betreffende weggedeelte genoodzaakt zijn om gebruik te maken van de rijbaan;

   

 • dat het vrijliggende fietspad ter hoogte van de aansluiting met het Voermanplein in het kader van herkenbaarheid wordt voorzien van een rode kleur asfalt;

   

 • dat het overige weggedeelte wordt voorzien van grijs beton waarbij fietsers in tegengestelde richting van elkaar worden gescheiden door het aanbrengen van een onderbroken asmarkering;

   

 • dat aan de zuidzijde van het vrijliggende fietspad een herkenbare loopstrook voor voetgangers wordt gerealiseerd, waardoor voetgangers een eigen ruimte krijgen op het pad;

   

 • dat het verplichte fietspad wordt aangewezen door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat het verkeersbord ter hoogte van de aansluiting met het Voermanplein dat bromfietsers verwijst naar de rijbaan wordt verwijderd in verband met het vervallen van de noodzaak daarvan;

   

 • dat de voorrangsregelingen op het betreffende fietspad in de huidige situatie zijn aangeduid door middel van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en haaientanden;

   

 • dat gelet op de Uitvoeringsvoorschriften BABW en in het kader van bordensanering deze voorrangsregelingen enkel kunnen worden aangeduid door middel van zelfstandige haaientanden en de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 dan ook worden verwijderd;

   

 • dat de aansluiting van de Burgemeester Bijleveldsingel op de Geldersedijk in de huidige situatie is ingericht als een rotonde;

   

 • dat op de rijbaan van de rotonde in de huidige situatie een geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen is ingesteld met verkeersbord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat gelet op de toekomstige positie van bromfietsers op de rijbaan aan de zuidzijde van de rotonde het wenselijk is om bromfietsers toe te staan op de rijbaan van de rotonde en dat deze geslotenverklaring dan ook wordt vervangen voor een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor (verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990);

   

 • dat daarnaast een geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor (verkeersbord C13 van bijlage 1 van het RVV 1990) wordt ingesteld op de rijbaan van de Geldersedijk ten noorden van de aansluiting met de Burgemeester Bijleveldsingel, aangezien de Geldersedijk ten noorden van deze aansluiting (grotendeels) buiten de bebouwde kom gelegen is;

   

 • dat het pad dat parallel gelegen is langs de Geldersedijk, tussen de aansluitingen met de Burgemeester Bijleveldsingel en de Zuiderzeestraatweg, is voorzien van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen uitgezonderd bestemmingsverkeer door toepassing van de verkeersborden C6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat het betreffende weggedeelte van de Geldersedijk (grotendeels) buiten de bebouwde kom gelegen is;

   

 • dat uit het ontwerpproces voor de herinrichting van de parallelweg is gebleken dat, gelet op de uitgangspunten van het GVVP, de nadruk van het te kiezen wegprofiel moet liggen op het verbeteren van het comfort van de fiets;

   

 • dat vanuit dat kader de keuze is gemaakt om het betreffende wegprofiel in te richten als fietsstraat;

   

 • dat in een fietsstraat de auto te gast is en voor gemotoriseerd verkeer een maximumsnelheid geldt van 30 kilometer per uur;

   

 • dat een fietsstraat is ingericht als fietsroute, waarbij de rijbaan is voorzien van rood asfalt om te duiden dat de fietsers ruim baan krijgen;

   

 • dat uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft;

   

 • dat gelet op de gekozen inrichting de noodzaak van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen is komen te vervallen en de geslotenverklaring dan ook wordt opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden C6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat het snelheidsregime van 30 kilometer per uur wordt aangeduid door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30, begin en einde, zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat de verkeersborden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990 die het huidige snelheidsregime van 50 kilometer per uur op de parallelweg aanduiden dan ook worden verwijderd;

   

 • dat de fietsstraat een bepaalde breedte krijgt die in overeenstemming is met het geldende snelheidsregime;

   

 • dat het betreffende weggedeelte in de huidige situatie is aangeduid als voorrangsweg door middel van toepassing van verkeersborden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat het gelet op het bevorderen van het fietscomfort gewenst is om de voorrangssituatie te handhaven op het betreffende weggedeelte;

   

 • dat de verkeersborden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 niet geplaatst worden op wegen met een snelheidsregime van 30 kilometer per uur en de verkeersborden dan ook worden vervangen voor de verkeersborden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990;

   

 • dat in het kader van eenduidigheid en herkenbaarheid de aansluiting van de ijsbaan Hattem op de parallelweg Geldersedijk tevens wordt ingericht als voorrangskruispunt, waarbij bestuurders komende vanaf de ijsbaan voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Geldersedijk;

   

 • dat de parallelweg Geldersedijk circa 60 meter ten zuiden van de aansluiting op de Zuiderzeestraatweg overgaat in een verplicht fiets/bromfietspad en gemotoriseerd verkeer dan ook ter plaatse richting de hoofdrijbaan wordt geleid;

   

 • dat de voorrangssituatie ter hoogte van dit kruispunt zodanig wordt aangepast dat gemotoriseerd verkeer vanaf de hoofdrijbaan voorrang dient te verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de parallelweg van de Geldersedijk;

   

 • dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 12 van het BABW en artikel 15 van de WVW 1994, voor de hiervoor omschreven verkeersmaatregelen een verkeersbesluit moet worden genomen;

   

 • dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 2 van de WVW 1994, de verkeersmaatregelen in dit besluit strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

   

 • dat gelet op hetgeen gesteld in artikel 2 van de WVW 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van de verkeersmaatregelen in dit besluit;

   

 • dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

   

 • dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde verkeersadviseur van de Politie, eenheid Oost Nederland, District Noord en Oost Gelderland over de voorgenomen verkeersmaatregelen.

   

Besluit:

 

 • door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden en het verwijderen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 het huidige verplichte fiets/bromfietspad aan te passen tot een verplicht fietspad in twee richtingen op het pad parallel gelegen aan de Geldersedijk, tussen de aansluitingen met het Voermanplein en de Burgemeester Bijleveldsingel;

   

 • door middel van het plaatsen van het verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van het verkeersbord C15 van bijlage 1 van het RVV 1990 de huidige geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen aan te passen tot een geslotenverklaring voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor op de rijbaan van de rotonde Geldersedijk, ter hoogte van de aansluiting met de Burgemeester Bijleveldsingel;

   

 • door middel van het plaatsen van het verkeersbord C13 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor bromfietsen, snorfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor in te stellen op de Geldersedijk, ten noorden van de aansluiting met de Burgemeester Bijleveldsingel;

   

 • door middel van het verwijderen van de verkeersborden C6 van bijlage 1 van het RVV 1990 de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op te heffen op de parallelweg Geldersedijk, tussen de aansluitingen met de Zuiderzeestraatweg en de Burgemeester Bijleveldsingel;

   

 • door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden A1 van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 kilometer per uur (met zonale toepassing) in te stellen op de parallelweg Geldersedijk, tussen de aansluitingen met de Zuiderzeestraatweg en de Burgemeester Bijleveldsingel;

   

 • door middel van het plaatsen van de verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden en het verwijderen van de verkeersborden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 alle aansluitingen op de parallelweg Geldersedijk, tussen de aansluitingen met de Zuiderzeestraatweg en de Burgemeester Bijleveldsingel, aan te wijzen als voorrangskruispunten waarbij bestuurders die zich bevinden op de aansluitingen voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de betreffende parallelweg.

   

Situatieschetsen

 

Geldersedijk, tussen Voermanplein en Burgemeester Bijleveldsingel

 

 

 

 

Geldersedijk, tussen Burgemeester Bijleveldsingel en Zuiderzeestraatweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hattem, 9-08-2019

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders van Hattem,

 

 

Eenheid Realisatie & Beheer

 

Mededelingen

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door in de Staatscourant (www.zoek.officielebekendmakingen.nl). Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzake op het Stadhuis, Markt 1, Hattem.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

 

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

 

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Hattem ook digitaal worden ingediend. Ga naar https://www.hattem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving_en_verordeningen/Bezwaar_beroep_en_klachten/Bezwaarschrift_indienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

 

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de Eenheid Realisatie & Beheer van de gemeente Hattem.

Telefoonnummer: 038 443 16 16

E-mail: gemeente@hattem.nl