Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerneuzenStaatscourant 2019, 45471Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING – AFWIJKEN VAN Beheersverordening DOW, Mosselbanken en Logistiek Park

Logo Terneuzen

 

Lithiumweg 1

 

Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken op grond van artikel 3.12 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij een omgevingsvergunning willen verlenen voor:

  • het afwijkend gebruik van het beheersverordening ‘DOW, Mosselbanken en Logistiek Park’ op het adres Lithiumweg 1 (NL.IMRO.0715.OMGIDM05-ON01)

Het gaat om het bouwen van zonnepark van 30 hectare.

Inzien omgevingsvergunning

De openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. De ontwerpvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen.

De ontwerpvergunning met bijbehorende stukken ligt ter inzage van donderdag 15 augustus 2019 tot en met woensdag 25 september 2019. De stukken kunnen ook digitaal worden ingezien bij de publieksbalies in Terneuzen en Axel. De publieksbalie in Axel is enkel op woensdag geopend. Deze zaak is bekend onder zaaknummer 279253. Wij vragen u voor het inzien van de stukken een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 14 0115.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen vragen wij u een afspraak te maken met G. Davidse van het team Planvorming, telefoon 14 0115 (vanuit het buitenland 0031 115 455000). Van een mondelinge zienswijze maken wij een verslag. Een zienswijze kunt u ook per e-mail verzenden aan wro@terneuzen.nl.

 

Terneuzen, 14 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

De burgemeester, J.A.H. (Jan) Lonink

De gemeentesecretaris, J.G. (Jan) Princen