Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 45458Vergunningen

Beschikking TGB ’t Gooi, Inspectie Leefomgeving en Transport

Gelet op artikel 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart en artikel 9 en 23, tweede lid van het Besluit Luchtverkeer 2014;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1. Ter bescherming van het historische luchtverkeer dat deelneemt aan het zweefvliegkamp van de GoZC, ten opzichte van het andere luchtverkeer, wordt als tijdelijk gebied met beperkingen TGB ’t Gooi aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  • een rechte lijn van 52°08’45.59”N 005°06’54.48”E naar 52°12’18.65”N 005°07’09.97”E, naar 52°13’24.52”N 005°12’35.90”E, naar 52°09’58.50”N 005°19’36.30”E, met de klok mee langs de cirkelboog met een straal van 3 nautische mijlen rond middelpunt 52°07’38.00”N 005°16’34.00”E tot 52°05’21.23”N 005°13’24.51”E en in een rechte lijn naar 52°08’45.59”N 005°06’54.48”E;

  • van 1200 ft AMSL tot en met 3500 ft AMSL;

  • van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september 2019.

 • 2. Deelnemers aan het evenement, genoemd in het eerste lid, wordt ontheffing verleend van de verplichting om een Mode S SSR transponder te voeren en te gebruiken in het TGB ‘t Gooi.

Artikel 2

In het TGB ‘t Gooi, aangewezen in artikel 1, gelden de volgende voorschriften en beperkingen:

 • a. de organisatie van het zweefvliegevenement meldt het gebruik van het TGB ten minste 15 minuten voorafgaand aan de eerste vlucht met een zweefvliegtuig dat geen gebruik maakt van een Mode S SSR-transponder aan bij de supervisor van MilATCC Schiphol (tel. 0577 458700) en blijft tijdens de uren dat het gebied actief is telefonisch bereikbaar voor de supervisor via een door de organisatie bekend te maken telefoonnummer;

 • b. de aan het evenement deelnemende zweefvliegtuigen mogen in afwijking van artikel 7 van de Regeling Boorduitrusting vluchten uitvoeren in het in artikel 1 genoemde TGB zonder dat ze zijn uitgerust met een Mode S SSR- transponder;

 • c. de gezagvoerder van een zweefvliegtuig met een bruikbare Mode S SSR- transponder activeert deze (ALT/S code 7000) wanneer mogelijk volgens geldende procedures en houdt deze geactiveerd tot na de landing;

 • d. de organisatie meldt het beëindigen van het gebruik van het TGB bij de supervisor, genoemd in onderdeel a;

 • e. VFR-vluchten met militaire jachtvliegtuigen en door MilATCC Schiphol gecontroleerd verkeer blijven vrij van het in artikel 1 genoemde TGB;

 • f. alle deelnemers aan het evenement ontvangen een briefing van de organisatie over het TGB ’t Gooi en het aangrenzende luchtruim, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, de Schiphol TMA en EHP25;

 • g. aanwijzingen van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, MilATCC Schiphol of LVNL, al dan niet gegeven door de onder a genoemde supervisor, worden opgevolgd.

Artikel 3

Het handelen in strijd met deze beschikking levert een strafbaar feit op.

Artikel 4

Het niet of niet volledig nakomen van de voorschriften of beperkingen kan aanleiding zijn deze ontheffing in te trekken.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 2 september 2019 en vervalt met ingang van 7 september 2019, tenzij deze voortijdig wordt ingetrokken. Deze beschikking zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Indien de Staatscourant waarin deze beschikking wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 2 september 2019, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 2 september 2019.

De operationele inhoud van deze beschikking wordt bekendgemaakt per NOTAM door MilATCC Schiphol.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, De Inspecteur ILT/Vergunningen Rail en Luchtvaart.

Bezwaarmogelijkheid

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Inspectie Leefomgeving en Transport Team Juridische Zaken

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

TOELICHTING

Van 2 tot en met 6 september 2019 organiseert de Gooise Zweefvliegclub een zweefvliegevenement waaraan voornamelijk oudere zweefvliegtuigen zullen deelnemen die veelal niet zijn uitgerust met een Mode S SSR transponder. Die transponder is voor zweefvliegtuigen verplicht in de transponder mandatory zones (TMZ’s). De TMZ’s zijn ingesteld ter bescherming van de verkeersluchtvaart en militaire jachtvliegtuigen. Op sommige plaatsen is een permanente uitzondering gemaakt in de vorm van een transpondervrije zone (TFZ).

De Gooise Zweefvliegclub heeft een verzoek ingediend om de bestaande transpondervrije zones Hilversum en Soesterberg tijdelijk met elkaar te verbinden en uit te breiden, zodat een groter aaneengesloten gebied ontstaat waar geen transponderverplichting bestaat. Historische zweefvliegtuigen die niet zijn uitgerust met een transponder mogen daar dan tijdelijk vliegen.

Hiervoor is een tijdelijk gebied met beperkingen ingesteld waarin zweefvliegtuigen die wel over een transponder beschikken, deze moeten activeren, maar zweefvliegtuigen die deelnemen aan het evenement en niet beschikken over een transponder toch binnen het tijdelijke TGB mogen vliegen.

Hierdoor ontstaat dan wel een mogelijk risico voor de verkeersluchtvaart en militaire jachtvliegtuigen. Dit eerstgenoemde risico wordt o.a. gemitigeerd door een expliciete briefing van deelnemers over de grenzen van het gebied. De Gooise Zweefvliegclub hanteert deze briefing en het daarbij behorende gedrag al jaren voor nieuwe leden en gastleden en is zich bewust van het belang om de grenzen van de TFZ, en die van de 5 Schiphol TMA’s (Terminal Control Area – naderingsluchtverkeersleidingsgebied, waarin overigens zowel naderend als vertrekkend luchtverkeer wordt afgehandeld), te respecteren.

Het tweede risico wordt gemitigeerd door het verkeer met militaire jachtvliegtuigen in het TGB niet toe te staan.

Het TGB is wel toegankelijk voor al het andere luchtverkeer. Dat moet wel rekening houden met verhoogde zweefvliegactiviteiten in het gebied.