Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2019, 45414VergunningenProvincie Noord-Holland - Ontwerpbeschikkingen Wabo en Waterwet, uitgebreide procedure, Greenergy Biofuels Amsterdam BV, Heining 110, 1047 AC Amsterdam, het voornemen tot het verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (revisievergunning) en het brengen van stoffen in zijkanaal F., zaak 8540547, OLO-3861931.

Logo Noord-Holland

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bekend dat zij ontwerpbeschikkingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet (Wtw) ter inzage heeft gelegd.

 

Greenergy Biofuels Amsterdam BV heeft voor de inrichting gelegen aan Heining 110 te Amsterdam twee vergunningaanvragen ingediend. In het kader van de coördinatieregeling zoals genoemd in art. 3.16 van de Wabo doorlopen beide aanvragen gezamenlijk de procedure overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

De ontwerpbeschikking ingevolge de Wabo betreft het voornemen tot het verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (revisievergunning) (aspect milieu), en het bouwen van een kantoor, een destillatiekolom, installatie(s) voor de brandblusvoorzieningen en de aanleg van extra verlaadplaatsen (aspect bouw). Tevens worden er een aantal technische installaties gewijzigd.

 

De ontwerpbeschikking ingevolge de Wtw betreft het voornemen tot het brengen van stoffen, afkomstig van de Biodieselplant, gelegen aan de Heining 110 te Amsterdam, in zijkanaal F.

 

Het betreft een bestaande inrichting voor de productie van biodiesel uit voornamelijk uit de voedingsindustrie afkomstige gebruikte oliën en vetten, die reeds gerealiseerd en vergund was binnen de inrichting van Oiltanking Amsterdam B.V.

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

- Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, afdeling Vergunningverlening, Toekanweg 7 te Haarlem;

- Stadsdeel Centrum, Algemeen en Sociaal Loket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.