Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenStaatscourant 2019, 45401Ruimtelijke plannenCorrectieve herziening van het bestemmingsplan ‘Heerenveen-Noord’ gewijzigd vastgesteld

Logo Heerenveen

Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat de gemeenteraad, op 24 juni 2019 de correctieve herziening van het bestemmingsplan ‘Heerenveen-Noord’ heeft vastgesteld. Daarbij zijn er ten opzichte van het ontwerp voor de correctieve herziening wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn in het vaststellingsbesluit benoemd.

Deze correctieve herziening heeft betrekking op de percelen Uhlweg 5 en omgeving, Thialfweg 44, Van Maasdijkstraat 20-22, Herenwal 181-183a alsmede Stadionweg 11 te Heerenveen. Ook voorziet deze herziening in een correctie van de regels van het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Heerenveen-Noord’. Dat betreft hoofdzakelijk het herstel van onjuistheden.

Inzage 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van donderdag 15 augustus 2019, gedurende 6 weken, ter inzage.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad "Bestemmingsplannen", waarna u de mogelijkheid heeft de correctieve herziening op te roepen via het invullen van de locatie, de naam of het planid-nummer: NL.IMRO.0074.PHnoord-VG01.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen tevens gedurende de hiervoor genoemde termijn, tijdens openingsuren, worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Beroep instellen 

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze op het ontwerp voor deze correctieve herziening naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van ter inzage ligging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verder kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing 

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening dat na de beroepstermijn wordt ingediend, schorst de werking van het bestemmingsplan niet.

Griffierecht 

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het verzoek heeft besloten.