Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeerssenStaatscourant 2019, 45360VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal op parkeerplaats ´t Bergske.

Logo Meerssen

 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

 

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), en het bepaalde (o.m. artikel 12) in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 

Overwegende,

 

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

 

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

 

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

 

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen

te zijn;

 

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

 

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de plaats ten behoeve van het opladen van de auto;

 

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

 

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg plaatsvindt met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

 

dat de politie schriftelijk op 9 juli 2019 heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

 

dat het ontwerp verkeersbesluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen van 19 juli 2019 t/m 30 augustus 2019;

 

dat tijdens de termijn van ter visie legging zijn geen zienswijzen ingekomen;

 

BESLUITEN:

 

door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen),

restricties op te leggen in het gebruik van vier parkeerplaatsen op de parkeerplaats Bergske;

 

e.e.a. zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingstekening.

 

Meerssen, 30 augustus 2019.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

 

 

F.W.M. Spees

(beleidsmedewerker Ruimte)

 

 

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit