Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2019, 45209Ontheffingen

Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen Alpha en Drenthe ten behoeve van oefening FWIT 2019

19 juli 2019

Nr. MLA/112/2019

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van de commandant van de vliegbasis Leeuwarden van dinsdag 26 maart 2019;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Ten behoeve van de oefening Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) 2019 worden als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Alpha, Drenthe en Drenthe 2 aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  TGB Alpha

  van 53°09'17.00"N 004°40'28.00"E naar 53°11'06.00"N 004°38'07.51"E, vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van twaalf (12) nautische mijlen met als middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E met de wijzers van de klok naar 53°15'00.00"N 004°37'01.38"E, naar 53°15'00.00"N 004°43'40.92"E, vanaf dit punt in een cirkelboog met een straal van acht (8) nautische mijlen met als middelpunt 53°15'00.00"N 004°57'00.00"E met de wijzers van de klok naar 53°22'29.07"N 004°52'20.47"E, naar 53°26'24.00"N 005°10'00.00"E, naar 53°30'00.00"N 005°34'00.00"E, naar 53°40'00.00"N 006°30'00.00"E, naar 53°33'38.00"N 006°36'24.00"E, naar 53°31'22.00"N 006°40'20.00"E, naar 53°22'53.67"N 006°32'35.08"E, naar 52°48'02.89"N 005°17'10.78"E, naar 52°47'06.73"N 005°08'00.00"E, naar 52°56'45.00"N 005°08'00.00"E, naar 53°11'00.00"N 004°51'24.00"E en terug naar 53°09'17.00"N 004°40'28.00"E, van 2000 voet boven zeeniveau (AMSL) tot FL 245, uitgezonderd de volgende gebieden: CTR EHLW, EHR 4, EHR 4A, EHR 4B, EHR 4C, EHR 4D, EHR 4E en EHR 2; tevens zijn de routes met de aanduiding KY602, KY605 en KY606 uitgezonderd met een horizontale afstand van twee (2) nautische mijlen aan weerszijden van genoemde routes tot een hoogte van 3000 voet boven zeeniveau (AMSL) (zie figuur 1).

  TGB Drenthe

  van 52°57'15.47"N 007°11'15.21"E langs de Duits-Nederlandse grens naar 52°19'59.42"N 007°03'17.87"E, naar 52°18'11.00"N 006°46'27.00"E, naar 52°28'08.00"N 006°28'30.00"E, naar 52°33'26.26"N 006°24'05.77"E, naar 52°45'05.33"N 006°24'06.86"E, naar 52°52'42.28"N 006°32'21.72"E en terug naar 52°57'15.47"N 007°11'15.21"E, van 2000 voet boven zeeniveau (AMSL) tot FL 195 (zie figuur 2); ten behoeve van het vliegvelden Hoogeveen en Twente gelden de volgende uitzonderingen:

  het gebied bij Hoogeveen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  van 52°51'03.12"N 006°30'34.04"E naar 52°45'05.33"N 006°24'06.86"E, naar 52°42'28.11"N 006°24'06.61"E, naar 52°42'52.00"N 006°33'08.00"E en terug naar 52°51'03.12"N 006°30'34.04"E, van 2000 voet boven zeeniveau (AMSL) tot FL 065 (zie figuur 2);

  het gebied bij Twente, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  van 52°18'27.15"N 006°48'55.92"E naar 52°21'38.00"N 006°59'18.00"E, naar 52°19'47.79"N 007°01'27.32"E en terug naar 52°18'27.15"N 006°48'55.92"E, van 2000 voet boven zeeniveau (AMSL) tot 2200 voet boven zeeniveau (AMSL) (zie figuur 2);

  TGB Drenthe 2

  van 52°57'15.47"N 007°11'15.21"E langs de Duits-Nederlandse grens naar 52°19'59.42"N 007°3'17.87"E, naar 52°19'08.93"N 006°55'23.59"E, naar 52°37'14.40"E 006°24'06.12"E, naar 52°45'05.33"N 006°24'06.86"E, naar 52°52'42.28"N 006°32'21.72"E en terug naar 52°57'15.47"N 007°11'15.21"E, van FL195 tot FL 245 (zie figuur 3).

 • 2. De TGB’s Alpha, Drenthe en Drenthe 2, genoemd in het eerste lid, worden ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

  Week 35:

  maandag 26 augustus 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  dinsdag 27 augustus 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  woensdag 28 augustus 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  donderdag 29 augustus 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  vrijdag 30 augustus 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  Week 36:

  maandag 2 september 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  dinsdag 3 september 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  woensdag 4 september 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  donderdag 5 september 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd;

  vrijdag 6 september 2019 van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 14:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd.

  Figuur 1: TGB Alpha

  Figuur 1: TGB Alpha

  Figuur 2: TGB Drenthe

  Figuur 2: TGB Drenthe

  Figuur 3: TGB Drenthe 2

  Figuur 3: TGB Drenthe 2

Artikel 2

Voor het gebruik van de TGB’s Alpha, Drenthe en Drenthe 2 gelden de volgende regels:

 • a. het uitvoeren van andere vluchten dan de bij oefening betrokken vluchten in de TGB’s is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben verkregen van MilATCC Schiphol in samenspraak met CRC Bandbox FA en met uitzondering van of gecoördineerde HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart door tussenkomst van MilATCC Schiphol in samenspraak met CRC Bandbox FA;

 • b. de aan de oefening deelnemende gezagvoerders en gezagvoerders van vluchten als genoemd in onderdeel a, dienen radiocontact te hebben met MilATCC Schiphol hetzij CRC Bandbox FA voor het binnenvliegen van de in artikel 1, eerste lid, genoemde TGB’s en dienen te voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de genoemde instantie;

 • c. CRC Bandbox FA of MilATCC Schiphol geeft toestemming aan deelnemende gezagvoerders om de TGB’s binnen te vliegen en stellen elkaar op de hoogte;

 • d. tijdens het vliegen binnen de TGB’s dienen de aan de oefening deelnemende gezagvoerders gebruik te maken van een SSR-transponder met mode S of modes A en C;

 • e. CRC Bandbox FA draagt zorg voor het melden van activiteiten in de TGB’s aan MilATCC Schiphol ten minste tien (10) minuten voor actueel gebruik; de supervisor van MilATCC Schiphol draagt zorg voor het melden van activiteiten in de TGB’s aan Amsterdam ACC ten minste vijf (5) minuten voor actueel gebruik; de activering van de TGB Alpha wordt daarnaast doorgegeven aan Eelde ATC ten minste vijf (5) minuten voor actueel gebruik; indien niet aan Amsterdam ACC en Eelde ATC is gemeld dat de genoemde gebieden actief zijn, gelden de gebruiksregels, verwoord in de respectieve Letters of Agreement (LoA’s) (Schiphol Approach, Amsterdam ACC, Eelde ATC); het de-activeren van de TGB’s wordt na het beëindigen van de activiteiten aan vermelde instanties gemeld;

 • f. tot het moment van activering blijven de separatieafspraken, opgenomen in de diverse LoA’s (Schiphol Approach, Amsterdam ACC, Eelde ATC) van kracht; na activering geldt voor de begrenzing van het TGB Alpha dat het aan de oefening deelnemende IFR- en, boven FL 065, VFR-luchtverkeer tot tweeëneenhalve (2,5) nautische mijlen van de aangegeven begrenzing mag opereren en dat civiel IFR- en, boven FL 065, VFR-luchtverkeer eveneens een buffer van tweeëneenhalve (2,5) nautische mijlen tot de rand van het betrokken TGB hanteert, zodat een separatie van vijf (5) nautische mijlen is gegarandeerd;

  na activering geldt voor de begrenzing van het TGB Drenthe en Drenthe 2 dat aan de oefening deelnemende IFR- en, boven FL 065, VFR-luchtverkeer tot nul (0) nautische mijlen van de aangegeven begrenzing mag opereren en dat civiel IFR- en, boven FL 065, VFR-luchtverkeer een buffer van vijf (5) nautische mijlen tot de rand van het betrokken TGB hanteert, zodat een separatie van vijf (5) nautische mijlen is gegarandeerd; ten aanzien van TGB Drenthe 2 geldt daarnaast dat het aan de oefening deelnemende IFR en VFR verkeer boven FL195 tot nul (0) nautische mijlen van de grens met de Almelo area mag opereren, mits een separatie van vijf (5) nautische mijlen wordt gehanteerd met het verkeer binnen de Almelo area, overeenkomstig het shaded area principe. De Almelo area is onderdeel van de Letter of Agreement (LOA) tussen MilATCC Schiphol en LVNL en bevindt zich aan de zuidwest zijde van TGB Drenthe 2 (figuur 3);

 • g. binnen de TGB’s is het aan CRC Bandbox FA toegestaan om Loose Advisory Control Service te verlenen conform STANAG 1183 en STANAG 3993 – AAP-49;

Artikel 3

 • 1. Onverminderd artikel 2 mogen niet aan de oefening deelnemende luchtvaartuigen om operationele redenen de TGB’s kruisen of voor andere doeleinden gebruiken na onderling overleg tussen CRC Bandbox FA en de supervisor van MilATCC Schiphol.

 • 2. Ten behoeve van parachutespringactiviteiten op de locatie Ameland bestaat de mogelijkheid tot het activeren van een springkolom (met een straal van twee (2) nautische mijlen en een hoogte van maximaal FL 150, alleen na contact te hebben opgenomen met de supervisor van MilATCC Schiphol en toestemming te hebben verkregen van deze functionaris. De coördinator FWIT kan in samenspraak met de supervisor van MilATCC Schiphol de springkolom dagelijks, voor een nader overeen te komen periode, limiteren tot maximaal FL 100. De supervisor van MilATCC Schiphol coördineert met alle betrokken partijen en informeert hen. De uitspraak van de supervisor van MilATCC Schiphol dient men op te volgen en is bindend.

Artikel 4

Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking levert een strafbaar feit op.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van maandag 26 augustus 2019 en vervalt met ingang van zaterdag 7 september 2019.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie, voor deze, De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, J.P. Apon, Commodore

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

In de weken 35 en 36 van 2019 wordt de cursus Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) 2019 gegeven. Tijdens FWIT 2019 voeren grote aantallen vliegtuigen complexe scenario’s uit. Het is in het kader van de vliegveiligheid niet wenselijk dat er een mix ontstaat van militaire vliegtuigen in een gesimuleerd gevecht en niet deelnemend luchtverkeer. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit worden in verband met de veiligheid in de lucht drie tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) ingesteld gedurende bekendgemaakte dagen en tijdstippen. Binnen TGB Drenthe zijn gebieden uitgezonderd om landend en vertrekkend verkeer mogelijk te maken voor de Luchthavens Twente en Hoogeveen.

Het is mogelijk dat gedurende de omschreven tijden luchtverkeer om operationele redenen de TGB’s moet kruisen of gebruiken voor andere doeleinden. Om deze reden is bepaald dat het kan worden toegestaan met niet deelnemende luchtvaartuigen de TGB’s te kruisen dan wel te gebruiken na onderling overleg. Onder deze in artikel 3 omschreven uitzonderingsclausule kunnen ook parachutespringactiviteiten op de locatie Ameland, waar mogelijk en afhankelijk van weersomstandigheden en het oefenscenario, worden geaccommodeerd in een kolom met een straal van twee (2) nautische mijlen rondom het betrokken vliegveld met een hoogte van maximaal FL 150.