Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaStaatscourant 2019, 45203VergunningenBEKENDMAKING ONTWERP WATERVERGUNNING REALISATIE INSTEEKHAVEN WAALWIJK

Logo Waterschap Brabantse Delta

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat een aanvraag is ingediend voor een watervergunning ingevolge de Waterwet voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de insteekhaven Waalwijk ter hoogte van de Zomerdijk 6-8 in Waalwijk.

De aanvraag is gedaan door gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, 5141 PA in Waalwijk.

Naast het waterschap dat bevoegd gezag is voor de primaire waterkering en diverse watergangen voor deze locatie is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag voor de Bergsche Maas. Dientengevolge is toepassing gegeven aan de samenloopregeling van de Waterwet (artikel 6.17 e.v.) en is in gezamenlijkheid het waterschap aangewezen om de aanvraag in behandeling te nemen en daarop te beslissen.

Het voornemen bestaat een positief besluit op de aanvraag te nemen.

 

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen vanaf 10 augustus 2019 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

 • 1.

  Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 15 01.

 • 2.

  Gemeente Waalwijk, team vergunningverlening en belastingen, Taxandriaweg 6, Waalwijk; tijdens openingstijden (m.u.v. avondopenstelling).

 

Vanwege de omvang van de aanvraag en het ontwerpbesluit liggen alle documenten uitsluitend digitaal ter inzage.

Tot en met 20 september 2019 kan een belanghebbende zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Degenen die schriftelijk hun zienswijze inbrengen, kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek moet eveneens schriftelijk bij het dagelijks bestuur worden ingediend.

Er komt geen openbare zitting. Wel kunnen tot een week voor 20 september 2019 mondeling zienswijzen worden ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Daarbij bestaat dan de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerpbesluit tussen ons waterschap, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Degenen die op een van de bovenomschreven wijzen hun zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen naar aanleiding van het besluit beroep instellen bij het team Bestuursrecht van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.brabantsedelta.nl.

 

Voor nadere informatie kunt u met de volgende personen contact opnemen:

 • 1.

  Week 33, de heer C. Lauwerijssen via telefoonnummer 076 564 12 74;

 • 2.

  Week 34 en 35, de heer E. Jacobs via telefoonnummer 076 564 15 01;

 • 3.

  Week 36, 37 en 38, mevrouw N. Vernimmen via telefoonnummer 076 564 11 66.

 

Breda, 9 augustus 2019

 

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

 •