Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 44746VergunningenOntwerpomgevingsvergunning met projectafwijking voor de locatie Herengracht 208-216, Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat met ingang van 8 augustus 2019 de ontwerpomgevingsvergunning Herengracht 208-216 ter visie zal liggen.

 

De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor het veranderen en vergroten van het gebouw Herengracht 208-216, het slopen van de later aangebouwde kantoorvleugels en tuinbebouwing en het opnieuw oprichten hiervan en het uitvoeren van funderingsherstel en uitbreiden van de kelder ten behoeve van de kantoorfunctie.

 

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Westelijke Binnenstad. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt met ingang van 8 augustus 2019 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij:

 

Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

 

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO. NL.IMRO.0363.A1910PBSTD-OW01

 

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken aan het Algemeen bestuur van stadsdeel Centrum.

 

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van: ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning:

Herengracht 208-216.

 

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via e-mail naar greetje.bakker@amsterdam.nl. of via telefoonnummer 14020. Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam, 8 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Amsterdam