Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 44717Vergunningen

Kennisgeving besluiten Chemours Netherlands B.V., Rijkswaterstaat

Waterwet en Activiteitenbesluit milieubeheer

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend op 12 augustus 2019 de vergunning op grond van de Waterwet gewijzigd te hebben van Chemours Netherlands B.V. gelegen aan de Baanhoekweg 22 te Dordrecht.

Daarnaast is er op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer een maatwerkvoorschrift verleend. De wijziging van de vergunning en het maatwerkbesluit betreffen het brengen van stoffen op de Beneden Merwede en de 2deMerwedehaven.

De besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging

De besluiten, met bijbehorende stukken liggen vanaf 15 augustus 2019 tot en met 25 september 2019 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam, op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur na vooraf gemaakte afspraak (telefoon 06 11 12 26 57 of 06 11 59 10 52).

  • Gemeente Dordrecht, p/a Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. (Telefoon 078 770 85 85, e-mailadres: algemeen@ozhz.nl).

Beroep

Tegen bovengenoemd besluiten kan vanaf 16 augustus 2019 tot en met 26 september 2019 beroep bij de rechtbank worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Het besluit is in werking getreden op 12 augustus 2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummer(s).

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid N.C. Knaap