Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2019, 44685VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen zone 60 km/uur op Kanaalweg ter hoogte van Vlake, aanwijzen verplicht (brom)fietspad langs Kanaalweg ten zuiden van Vlake in combinatie met verbod voor (brom)fietsers op de Kanaalweg tussen Vlake en de Postweg te Yerseke, gemeente Reimerswaal en op de Westelijke Kanaalweg tussen de Postweg en Zwaakseweg te Wemeldinge, gemeente Kapelle

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Kanaalweg tussen de Oude Rijksweg en de Postweg een gebiedsontsluitingsweg is;

 • -

  dat de snelheidslimiet op de Kanaalweg 80 km/uur bedraagt;

 • -

  dat de markering op de rijbaan van de Kanaalweg in het najaar 2019 wordt aangepast conform de richtlijnen van de CROW, behorende bij een gebiedsontsluitingsweg;

 • -

  dat over de Kanaalweg gemiddeld 2.300 motorvoertuigen per etmaal rijden;

 • -

  dat er geen fietsvoorzieningen direct langs de Kanaalweg gelegen zijn;

 • -

  dat fietsers of bromfietsers vanuit Vlake of vanuit de polder de dijk over moeten om op het (brom)fietspad / de parallelweg langs het Kanaal door Zuid-Beveland te komen;

 • -

  dat veel (brom)fietsers de dijk niet overgaan en via de Kanaalweg hun weg vervolgen;

 • -

  dat dit resulteert in gevaarlijke situaties voor (brom)fietsers in verband met het snelheidsverschil ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer op de Kanaalweg;

 • -

  dat tussen de Kanaalweg iets ten zuiden van de spoorbrug (ter hoogte van de aansluiting van het fietspad langs het Kanaal door Zuid-Beveland) en de kern Vlake voorzien wordt in een verplicht (brom)fietspad aan de oostzijde van de Kanaalweg;

 • -

  dat middels dit verkeersbesluit de fietsvoorziening wordt aangewezen als verplicht (brom)fietspad;

 • -

  dat ter hoogte van kern Vlake bij de Reeweg het (brom)fietspad stopt;

 • -

  dat langzaam verkeer hier de Reeweg kan inrijden of middels een trap de dijk kan overgaan;

 • -

  dat ter hoogte van de kern Vlake het snelheidsregime op de Kanaalweg teruggebracht wordt naar 60 km/uur om verkeer te attenderen op overstekende (brom)fietsers of afslaand verkeer;

 • -

  dat de Kanaalweg vanaf de kern Vlake richting de Postweg gesloten wordt voor (brom)fietsers;

 • -

  dat de woningen (2) en bedrijven (2) aan de Kanaalweg ten noorden van de Reeweg voor (brom)fietsers bereikbaar zijn middels respectievelijk een aparte toerit welke aansluit op de Reeweg en twee trappen, waarvan één nieuwe trap, over de dijk;

 • -

  dat de bewoners van deze woningen en de bedrijven op de hoogte gebracht zijn van de maatregel en vooralsnog geen bezwaar hebben tegen het afsluiten van de Kanaalweg voor (brom)fietsers;

 • -

  dat langs de Westelijke Kanaalweg tussen de Postweg en de Zwaakseweg een parallelweg, gesloten voor gemotoriseerd verkeer, is gelegen;

 • -

  dat brom(fietsers) met enige regelmaat over de rijbaan van de Westelijke Kanaalweg rijden;

 • -

  dat dit middels het plaatsen van extra verbodsborden voorkomen wordt;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 25-07-2019);

 • -

  dat de politie van mening is dat de Kanaalweg een erftoegangsweg dient te zijn met een snelheidsregime van 60 km/uur en bijbehorende snelheidsremmende maatregelen;

 • -

  dat waterschap Scheldestromen de Kanaalweg heeft aangeduid als gebiedsontsluitingsweg en conform zal inrichten;

 • -

  dat de maategel is voorgelegd aan de gemeente Reimerswaal en dat het hoofd van de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Reimerswaal d.d. 1 juli 2019 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

 • -

  dat de maategel is voorgelegd aan de gemeente Kapelle en dat de beleidsadviseur verkeer van de gemeente Kapelle d.d. 2 juli 2019 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

besluit:

 

 • 1.

  tot het aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad langs de Kanaalweg tussen de Kanaalweg ter hoogte van de aansluiting ten zuiden van de bruggen over het Kanaal door Zuid-Beveland en de Reeweg, te Yerseke, gemeente Reimerswaal, door het plaatsen van de borden G12a/G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  tot het verlagen van de snelheid op de Kanaalweg van 80 km/uur naar 60 km/uur ter hoogte van de kern Vlake, te Yerseke, gemeente Reimerswaal, door het plaatsen van de zoneborden A0160 en A0260, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  tot het instellen van een verbod voor (brom)fietsers op de Kanaalweg tussen de Reeweg en de Postweg in beide richtingen, door het plaatsen van borden C15, ter hoogte van de Reeweg, de Dankerseweg (inclusief een vooraankondiging), de Schelvrijwegeling (inclusief een vooraankondiging) zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 4.

  tot het instellen van een verbod voor (brom)fietsers op de Kanaalweg in oostelijke richting tussen de Kanaalweg ter hoogte van de aansluiting ten zuiden van de bruggen over het Kanaal door Zuid-Beveland en de Oude Rijksweg, door het plaatsen van het bord C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  tot het ondersteunen van het verplicht (brom)fietspad langs het Kanaal door Zuid-Beveland door het verwijderen van borden C12 en het plaatsen van het bord G12a, zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990;

 • 6.

  tot het ondersteunen van het gebruik van de parallelweg gesloten voor gemotoriseerd verkeer door het instellen van het verbod voor (brom)fietsers op de rijbaan op de Westelijke Kanaalweg tussen de Postweg en de Zwaakseweg te Wemeldingen door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990.

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.