Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 44605Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Veegplan VIII/ Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Houtbroekdijk ongen. te Someren

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 9 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” met identificatienummer NL. IMRO.0847.BP02018022-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 19 september 2019.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” voorziet in 3 ontwikkelingen, en 1 ambtshalve wijziging:

 

  • Ontwikkeling Beliënberkdijk 37-39: Dit betreft een bestemmingswijziging naar 'wonen' en 'bedrijf', conform het huidige gebruik van het perceel;

  • Ontwikkeling Houtbroekdijk 29/ongenummerd: Op deze locatie wordt de bestemming gewijzigd van 'agrarisch – agrarisch bedrijf' naar 'wonen' met de functie-aanduiding 'specifieke vorm van wonen – wonen plus'. Binnen de aanduiding wonen plus is kleinschalige bedrijvigheid toegestaan. Daarnaast voorziet het plan in de realisatie van twee ruimte voor ruimte woningen;

  • Ontwikkeling Molenbrugweg 19-19a: Het plangebied wordt herbestemd conform het huidige gebruik. Het bouwvlak wordt gewijzigd en verkleind, het houden van paardenwedstrijden wordt planologisch geregeld, evenals kleinschalige pensionstalling als nevenactiviteit.

  • Ambtshalve aanpassing Sonnehove: De wijziging naar 'maatschappelijk', zoals opgenomen in Veegplan V, is niet wenselijk gebleken. De bestemming wordt teruggebracht naar 'wonen'.

 

Ontwerp besluit toestaan hogere grenswaarden (Houtbroekdijk ongenummerd)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten ruimte voor ruimte woningen aan de Houtbroekdijk. De gevelbelasting voldoet voor beide woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar is wel lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor dient een hogere waarde procedure doorlopen te worden. Beide woningen hebben de mogelijkheid tot minimaal een zijde met een gevelbelasting van minder dan 48 dB en hebben daarmee een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

 

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het bestemmingsplanplan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL. IMRO.0847.BP02018022-OW01 . Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.