Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 44448OverigM.e.r. beoordelingsbesluit Westdijk 15, Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het ontwerpwijzigingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak op het perceel Westdijk 15 te Zuidschermer een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen van Agrifirm op verzoek van de eigenaar A.W.M Baltus. Op grond van categorie 14 uit onder D van het Besluit m.e.r. beoordelingsplichtig.

Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Op 9 juli 2019 heeft het college besloten dat geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld voor de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak op het perceel Westdijk 15 te Zuidschermer. Zij zijn van mening dat het gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, is uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage is dan ook niet noodzakelijk. Het ontwerpwijzigingsplan Westdijk 15 kan ter inzage worden gelegd.

Inzien

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. liggen voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 8 augustus 2019 tot en met woensdag 18 september 2019 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het m.e.r. beoordelingsbesluit langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.officielebekendmakingen.nl.

Overlegreacties

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u wel als zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan indienen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar