Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2019, 44370VergunningenBesluit m.e.r.-beoordeling Fraamweg 4 te Middelstum

Logo Loppersum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een melkrundveebedrijf op het perceel Fraamweg 4, 9991 TE Middelstum. De verandering betreft de bouw van een nieuwe rundveestal.

De beoogde activiteit staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze voorgenomen verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

 

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 augustus 2019 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Loppersum, Molenweg 12 te Loppersum.

 

Vervolgprocedure

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, in dit geval de procedure voor een omgevingsvergunning.

 

Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de gemeente Loppersum via het telefoonnummer 0596-548200.

 

Loppersum, 5-8-2019

Burgemeenster en wethouders van gemeente Loppersum