Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2019, 44358VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen Laan van Zevenhuizen nabij Winkelcentrum Anklaar

Logo Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

 

 

Nr. 2019-432311

 

 

Overwegende:

dat de Laan van Zevenhuizen gelegen is binnen de bebouwde kom van Apeldoorn;

 

dat de Laan van Zevenhuizen in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;

 

dat de Laan van Zevenhuizen een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

 

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Tactisch Beheer;

 

dat de wegencategorisering van het wegennet in gemeente Apeldoorn is opgenomen in de mobiliteitsvisie 2016-2020;

 

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

 

dat de Laan van Zevenhuizen gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) en als ringweg onderdeel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur van de gemeente Apeldoorn;

 

dat de voornaamste functie van een gebiedsontsluitingsweg de verkeersfunctie is;

 

dat de Laan van Zevenhuizen binnen de hoofdwegenstructuur van Apeldoorn belangrijk is voor de ontsluiting van woonwijken n goede doorstroming daarbij erg belangrijk is;

 

dat de Laan van Zevenhuizen direct ten zuiden van het vernieuwde winkelcentrum Anklaar ligt;

 

dat de Laan van Zevenhuizen een belangrijke functie in de ontsluiting van het winkelcentrum zal verzorgen zodra het winkelcentrum gereed is;

 

dat de inrichting van de Laan van Zevenhuizen en diens omgeving daarom ook geoptimaliseerd wordt;

 

dat dit onder andere gebeurt door het wijzigen van de wegvak- en kruispunt indeling ter hoogte van het kruispunt Laan van Zevenhuizen - Sluisoordlaan;

 

dat bijvoorbeeld een rijbaanscheiding over een langer traject en meer opstelstroken en afrijdstroken ter hoogte van het kruispunt Laan van Zevenhuizen – Sluisoordlaan worden gerealiseerd;

 

dat omwille van de doorstroming de Laan van Zevenhuizen een voorrangsweg is;

 

dat daarnaast de vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de Laan van Zevenhuizen verbeterd worden;

 

dat aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen tussen de Sluisoordlaan en de Aïdastraat momenteel een ventweg ligt welke tevens Laan van Zevenhuizen wordt genoemd;

 

dat bovengenoemde ventweg komt te vervallen en wordt gewijzigd in een verplicht fietspad in twee richtingen;

 

dat de toe- en uitrit ter hoogte van perceel Laan van Zevenhuizen 341 komt te vervallen en de daarbij aangegeven verkeersmaatregelen dus ook;

 

dat het hierbij gaat om de voorrangsregeling en het gebod om rechtsaf te gaan wanneer men komt vanaf de ventweg ten noorden van de Laan van Zevenhuizen richting de hoofdrijbaan van de Laan van Zevenhuizen;

 

dat ter hoogte van percelen Laan van Zevenhuizen 255 t/m 319 wel gelegenheid wordt geboden om parkeerplaatsen en laad- en losplaats te bereiken;

 

dat aan de zuidzijde van de Laan van Zevenhuizen tussen de Sluisoordlaan en de aansluiting richting de Gentiaanstraat tevens een verplicht fietspad in twee richtingen wordt ingesteld;

 

dat door het instellen van verplichte fietspaden aan beide zijden van Laan van Zevenhuizen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers toeneemt;

 

dat het de bedoeling is om op termijn de Laan van Zevenhuizen te verbreden en een tweerichtingenfietspad aan beide zijden van de Laan van Zevenhuizen het aantal oversteekbewegingen van fietsers zal verminderen;

 

dat dit tevens is aanbevolen door CROW;

 

dat aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen een laad- en losplaats wordt gerealiseerd voor de bevoorrading van winkels in winkelcentrum Anklaar;

 

dat nabij bovengenoemde laad- en losplaats tevens een parkeerplaats wordt gerealiseerd ten behoeve van de bezorgdienst van het restaurant gevestigd in het pand Laan van Zevenhuizen 333;

 

dat om de laad- en losplaats te bereiken het fietspad overgestoken moet worden;

 

dat het wenselijk is om een overzichtelijke situatie te realiseren bij het laad- en losplaats zodat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft;

 

dat ter hoogte van de laad- en losplaats een parkeerverbodszone wordt ingesteld waardoor enkel voertuigen die laden en lossen gebruik maken van de laad- en losplaats;

 

dat door bovengenoemde maatregel zowel vrachtverkeer als fietsverkeer niet worden gehinderd door geparkeerde voertuigen en daarmee de situatie overzichtelijke en veilig blijft;

 

dat middels het markeren van één parkeervak en het plaatsen van een verkeersbord inclusief onderbord met daarop het kenteken behorende bij het bezorgvoertuig van het restaurant op de laad- en losplaats een parkeerplaats wordt aangewezen;

 

dat de laad- en losplaats enkel bereikt en verlaten kan worden via de Laan van Zevenhuizen;

 

dat het niet wenselijk is dat verkeer dat de laad- en losplaats verlaat in oostelijke richting de Laan van Zevenhuizen oprijdt;

 

dat hierbij namelijk de noordelijke rijbaan overgestoken moet worden en vervolgens op de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de opstelstroken voor de verkeersregelinstallatie ingevoegd moet worden;

 

dat beide bovengenoemde handelingen niet wenselijk zijn omdat ze hinder opleveren voor het overige verkeer en een nadelig effect hebben op de doorstroming van het verkeer;

 

dat het bovendien potentieel verkeersonveilige situaties oplevert;

 

dat om bovengenoemde redenen een gebod om rechtsaf te gaan vanuit de laad- en losplaats wordt ingesteld;

 

dat bij dit gebod tevens wordt ingesteld dat men komende vanuit de laad- en losplaats voorrang dient te verlenen aan fietsverkeer op het fietspad en verkeer op de Laan van Zevenhuizen;

 

dat naast de laad- en losplaats op de percelen Laan van Zevenhuizen 255 t/m 319 het appartementencomplex de Scala staat;

 

dat bovengenoemd appartementencomplex onder andere bewoond en bezocht wordt door ouderen en andere personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart;

 

dat om de bereikbaarheid voor hen allen te waarborgen een zestal gehandicaptenparkeerplaatsen worden gerealiseerd tussen het appartementencomplex en het fietspad ten noorden van de Laan van Zevenhuizen met een maximum parkeerduur van drie uur;

 

dat het ook voor de weggebruikers komende vanaf deze gehandicaptenparkeerplaatsen niet wenselijk is om de Laan van Zevenhuizen in oostelijke richting op te rijden;

 

dat momenteel aan de zuidzijde van de Laan van Zevenhuizen vlak voor het kruispunt met de Sluisoordlaan een bushalte ligt;

 

dat bij het herinrichten van de Laan van Zevenhuizen en het kruispunt met de Sluisoordlaan deze bushalte komt te vervallen;

 

dat de bushalte namelijk gelegen is binnen de opstelstroken voor de verkeersregelinstallatie van het eerdergenoemde kruispunt en daarmee hinder oplevert voor de doorstroming;

 

dat door bovengenoemde maatregel tevens mogelijk verkeersonveilige situatie worden voorkomen;

 

dat ter hoogte van het kruispunt Laan van Zevenhuizen – Sluisoordlaan wel een andere bushalte wordt gerealiseerd zodat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer niet verminderd;

 

dat hiervoor separaat een verkeersbesluit wordt opgesteld;

 

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen gerealiseerd kunnen worden door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 (onderbord “pijl links en pijl rechts”), E1 (zone, begin en einde), D5, B1, B6, C4 en E6 (onderbord “pijl links” en “pijl rechts”) en het verwijderen van verkeersbord L3b, B1 en B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

 

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het realiseren van bovengenoemde maatregelen een verkeersbesluit is vereist;

 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 bovengenoemde maatregelen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

dat het in artikel 2 van de WVW 1994 beschreven belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het realiseren van eerdere genoemde maatregelen maar dat dit belang als minder zwaarwegend wordt geacht gelet op hiervoor genoemde overwegingen;

 

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

 

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

 

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord “pijl links en pijl rechts” aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen tussen de Sluisoordlaan en de Aïdastraat een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord “pijl links en pijl rechts” aan de zuidzijde van de Laan van Zevenhuizen tussen de Sluisoordlaan en de Gentiaanstraat een verplicht fietspad in twee richtingen in te stellen;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden E1 (zone, begin en einde) als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de laad- en losplaats aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen een parkeerverbodszone in te stellen;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden D5 en C4 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de laad- en losplaats aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen een gebod tot het volgen van de rijrichting (rechts) die op het bord is aangegeven in te stellen;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersbord B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de laad- en losplaats aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen een voorrangsregeling waarbij verkeer komende vanuit de laad- en losplaats voorrang dient te verlenen aan verkeer op de Laan van Zevenhuizen en het fietspad ten noorden daarvan in te stellen;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden B1 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 een voorrangsweg in te stellen aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen en aan de zuidzijde van de Laan van Zevenhuizen;

 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden E6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden “pijl links” en “pijl rechts” gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen met een maximum parkeerduur van drie uur;

 

Door middel van het verwijderen van verkeersbord L3b als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de Laan van Zevenhuizen circa 50 meter ten westen van het kruispunt met de Sluisoordlaan een bushalte op te heffen;

 

Door middel van het verwijderen van verkeersbord B1 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de tijdelijke toerit naar de ventweg nabij perceel Laan van Zevenhuizen 341 aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen de voorrangsweg op te heffen;

 

Door middel van het verwijderen van verkeersbord B6 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de tijdelijke uitrit van de ventweg nabij perceel Laan van Zevenhuizen 341 aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen de voorrangsregeling waarbij verkeer vanaf de ventweg voorrang dient te verlenen aan verkeer op het fietspad en op de Laan van Zevenhuizen op te heffen;

 

Door middel van het verwijderen van verkeersbord D5 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van de tijdelijke uitrit van de ventweg aan de noordzijde van de Laan van Zevenhuizen een gebod tot het volgen van de rijrichting (rechts) die op het bord is aangegeven op te heffen;

 

Door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief een onderbord met daarop het kenteken van het bezorgvoertuig behorende bij het restaurant gevestigd in Laan van Zevenhuizen 333, een parkeerplaats specifiek bedoeld voor het parkeren van het bezorgvoertuig van het naastgelegen restaurant aan te wijzen in het expeditiedock aan de achterzijde van Laan van Zevenhuizen 255-319.

 

 

Situatieschets

 

 

 

 

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

 

 

namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager