Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2019, 44338VerkeersbesluitenGemeente Venlo - Verkeersbesluit reconstructie - Pastoor Stassenstraat Blerick

Logo Venlo

 

 

 

 

 

 

 

RGBORU 1517369

Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Inleiding

De Pastoor Stassenstraat wordt gewijzigd ter hoogte van het kruispunt Frederik Hendrikstraat en de Pastoor Goossensstraat. Om het oversteken voor voetgangers en fietsers veiliger te maken wordt ter hoogte van de Frederik Hendrikstraat de middengeleider aangepast. Tussen de overzijde van de Frederik Hendrikstraat en de Pastoor Goossensstraat wordt een fietspad in 2 richtingen aangelegd met een fysieke scheiding tussen de rijbaan en het fietspad. Om de gehele situatie veiliger te maken mag vanuit de Pastoor Stassenstraat de Pastoor Goossensstraat en de Guido Gezellestraat alleen nog ingereden worden. Hiertoe wordt eenrichtingverkeer ingesteld met uitzondering van langzaam verkeer. Tevens wordt op de aansluiting met de Pastoor Stassenstraat een inritconstructie aangelegd waardoor de snelheid van het inrijdend verkeer laag is.

Als verkeersremmende maatregel en attentieverhoging wordt op de Pastoor Stassenstraat ter hoogte van de nieuwe geleiders en de Frederik Hendrikstraat een plateau aangebracht.

Deze nieuwe maatregelen zijn in 2018 in overleg met bewoners uitgewerkt.

 

Bevoegd gezag

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit Mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo 2015, is de teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten. Het betreft wegen onder beheer van de gemeente Venlo.

 

Formeel kader

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd.

Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit.

Conform Duurzaam Veilig en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) worden er eisen gesteld aan de inrichting van wegen. De maatregelen in dit besluit zijn zoveel mogelijk op dit beleidsdocument afgestemd.

Op het gedeelte van de Guido Gezellestraat tussen de Pastoor Stassenstraat en de Valeriusstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de Valeriusstraat. Daarmee mag op de aansluiting met de Pastoor Stassenstraat alleen nog worden ingereden (uitgezonderd fietsen en bromfietsen).

Aan de noordzijde van de Pastoor Stassenstraat wordt tussen de Frederik Hendrikstraat en de Pastoor Goossensstraat een fiets-/bromfietspad in twee richtingen aangelegd zodat fietsen en bromfietsen op deze locatie veiliger kunnen oversteken.

Belangenafweging artikel 2 WVW

De volgende belangen, conform artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, liggen ten grondslag aan dit besluit:

1. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

2. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

3. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 1-08-2019 positief geadviseerd.

 

BESLUIT

Over te gaan tot het instellen van:

  • 1.

    eenrichtingsverkeer op het gedeelte van de Guido Gezellestraat tussen de Pastoor Stassenstraat en de Valeriusstraat in de richting van de Valeriusstraat

  • 2.

    een fiets-/bromfietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de Pastoor Stassenstraat, tussen de Frederik Hendrikstraat en de Pastoor Goossensstraat.

Een en ander conform bijgevoegde situatieschets door middel van het (ver)plaatsen van de borden C2 en C3 met onderbord (OB54) uitgezonderd fietsen en bromfietsen, bord G12a en het aanbrengen van ondersteunende markeringen (CROW/RVV 1990).

Situatieschets

 

 

Venlo, 22-07-2019

College van burgemeester en wethouders van Venlo

Namens deze,

S.W.J. Nijveld

Teamleider Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Burgemeester en Wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Tevens kan alsdan, indien onverwijlde spoed dat vereist, de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, team bestuursrecht, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen.