Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 44159VerkeersbesluitenGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnr. 282, aan de Van Ostadestraat, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats passagier nabij het woonadres.

Geachte heer, mevrouw,

Dit is het besluit op uw ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van passagier

De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (passagiers) zijn:

a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

c. voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder;

d;niet de beschikking hebben over een rolstoel/duwwagen, waarmee de afstand tussen het woonhuis en het voertuig kan worden overbrugd;

e.betrokkene beschikt wel over een rolstoel/duwwagen, maar er is sprake van zwaarwegende sociaal/medische gronden, zodat in overeenstemming met de adviserende arts van O.C.& W., toch een parkeerplaats wordt toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ernstige longziektes en/of indien de partner of huisgenoot niet in staat is om betrokkene te begeleiden bij het in - of uitstappen;

 

 

f.een huisgenoot van betrokkene dient houder of eigenaar te zijn van een voertuig;

g.een huisgenoot van betrokkene dient houder of eigenaar te zijn van een voertuig;

h.nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

 

d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Uw situatie van uw zoon is als volgt onderzocht:

Het hoofd van de Dienst O.C.& W. van deze gemeente heeft naar aanleiding van de beoordeling van uw zoon een sociaal medisch advies opgesteld.

De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd.

Hieruit zijn de volgende feiten naar voren gekomen:

1. uw zoon heeft een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

2. uw zoon is in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

 

3. uw zoon is voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder;

4. uw zoon beschikt niet over een rolstoel/duwwagen, waarmee de afstand tussen het woonhuis en het voertuig kan worden overbrugd;

5.op de tijdstippen van de controles waren onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet is besloten:

I. tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990‑459), voorzien van een onderbord met vermelding van uw kenteken en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen nabij het perceelnr. 282, aan de Van Ostadestraat, voor de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart;

II. aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat de afdeling Vergunningen van de dienst Stadsbeheer in kennis dient te worden gesteld:

a. wanneer vaststaat dat voor langere tijd van de gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik wordt gemaakt;

b. wanneer een ander voertuig wordt aangeschaft;

c. wanneer het voertuig wordt vervangen door een gehandicaptenvoertuig;

d. wanneer aan de gehandicaptenparkeerplaats geen behoefte meer bestaat;

e. indien betrokkene is gekeurd als bestuurder en hij/ zij geen gebruik meer maakt van een voertuig dat door hem/ haar zelf wordt bestuurd;

f. indien betrokkene is gekeurd als passagier en geen van diens huisgenoten houder of eigenaar meer is van een voertuig.

De wettelijke basis voor dit besluit berust op:

artikel 18 eerste lid onder d. van de "Wegenverkeerswet 1994" en de artikelen 3, 4 lid 1, 8, 12, 14, 21, 24, 26 en 29 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer";

de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren;

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Senior medewerker Vergunningen,

U. Kelly

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm.

Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift: Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; de argumenten voor bezwaar.

Volmacht: Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen

Voorlopige voorziening: Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.