Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumStaatscourant 2019, 44022VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Florence Nightingalestraat 97

Logo Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Brunssum

De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Florence Nightingalestraat 97.

Het verzoek dient getoetst te worden aan het vigerend beleid “gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen”.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden E6, zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 • 1.

  De verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats zijn getoetst aan de beleidsregel ‘Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen’. In de beleidsregel zijn de volgende punten opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een Gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

 • 2.

  De overwegingen met betrekking tot de aanvragen zijn onderstaand beknopt weergegeven: De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart "bestuurder". Er is geen garage of oprit aanwezig.

 • 3.

  Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Belangenafweging artikel 2 WVW :

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 2.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel ‘Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen’.

Advisering :

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Brunssum. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van de Politie Eenheid Limburg, district Parkstad Limburg, Basisteam Brunssum-Landgraaf - ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit instemmend geadviseerd.

Besluit:

1. door middel van het plaatsen van het bord E6, zoals bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief  onderbord OB309 met kentekennummer), nabij de woning Florence Nightingalestraat 97 een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

2. te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

3. te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Het geheel uit te voeren conform onderstaande tekening. “Voor een grotere weergave van de situatietekening zie bijlage.”

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit in de Staatscourant. Maakt u later bezwaar, dan nemen we uw bezwaar mogelijk niet in behandeling.

De brief stuurt u naar:

Gemeente Brunssum

Postbus 250

6440 AG Brunssum

Ook kunt u digitaal bezwaar maken via: www.brunssum.nl., U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD.

In de brief schrijft u:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u de brief stuurt;

• met welk besluit u het niet eens bent;

• waarom u het daarmee niet eens bent;

• uw handtekening;

 

 • 1.

  of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw kosten, als uw

  bezwaar gegrond wordt verklaard.

   

Spoedeisend belang

Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Lees dan de folder “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” op: https://www.rijksoverheid.nl

 

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

krachtens ondermandaat,

 

Projectadviseur Civiele Techniek

Erik Noteborn

 

Brunssum, 2 augustus 2019