Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 44017Vergunningen

Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

KERNENERGIEWET

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belastingdienst/Douane

De op 15 januari 2003, aan Algemeen Directeur Douane gevestigd te Rotterdam, verleende vergunning met nummer 2002/100270, AI/CK/B/KEW, laatstelijk gewijzigd op 28 juli 2017, met nummer 2017/0315-09, wordt gewijzigd in verband met vervanging van een röntgencontainerscaninstallatie op de locatie Euromax Terminal, gelegen aan de Europaweg 951 te Rotterdam Maasvlakte (havennummer 8460).

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050049-07

Datum: 24 juli 2019

Lievense Milieu B.V.

Aan Lievense Milieu B.V., gevestigd te Bunnik, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen ten behoeve van bodemanalyse op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland en op de deellocatie van Lievense Milieu B.V., gelegen aan de Gaetano Martinolaan 50 te Maastricht, met ioniserende straling uitzendende toestellen van het type röntgenfluorescentiespectrometrie.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050045-03

Datum: 24 juli 2019

Veterinair Centrum Someren B.V.

De op 16 juli 2014, aan Veterinair Centrum Someren B.V., gevestigd te Someren, verleende vergunning met nummer 2014/0375-07, is gewijzigd in verband met het toevoegen van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, die onder het Besluit Stralingsbescherming gemeld zijn en in verband met de gewijzigde wetgeving opgenomen moeten worden in de vergunning. De handelingen worden uitgevoerd binnen de locatie van Veterinair Centrum Someren B.V., gelegen aan de Slievenstraat 16 te Someren.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050271-05

Datum: 26 juli 2019

AniCura Dierenkliniek Rijngeest B.V.

Aan AniCura Dierenkliniek Rijngeest B.V., gevestigd te Amsterdam, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek binnen de locatie van AniCura Dierenkliniek Rijngeest B.V., gelegen aan de President Kennedylaan 260 te Oegstgeest.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050341-05

Datum: 26 juli 2019

Mondzorgcentrum Klein Molenbeek B.V.

Aan Mondzorgcentrum Klein Molenbeek B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van dentale diagnostiek binnen de locatie van Mondzorgcentrum Klein Molenbeek B.V., gelegen aan de Dubbelstraat 90 te Bergen op Zoom.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049014-06

Datum: 26 juli 2019

Dental Dynamic

Aan J. L. Molenberg handelend onder de naam Dental Dynamic, gevestigd te Leeuwarden, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van dentale diagnostiek binnen de locatie van Dental Dynamic, gelegen aan Fonteinland 7d te Leeuwarden.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049968-06

Datum: 26 juli 2019

Ooms Producten B.V.

Aan Ooms Producten B.V., gevestigd te Scharwoude, is onder intrekking van de vergunning van 14 augustus 1980 met nummer 266798, DGMH/S, laatstelijk gewijzigd op 13 maart 2014 met nummer 2014/0124-5 en verleend aan Ooms Civiel B.V. te Scharwoude, vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ingekapselde bronnen in Troxlers, ten behoeve van dichtheids- en vochtigheidsmeting op steeds wisselende plaatsen in heel Nederland en de opslag van de ingekapselde bronnen in de bergplaatsen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049100-08

Datum: 26 juli 2019

Tandartsenpraktijk Rotterdam Noord B.V.

Aan Tandartsenpraktijk Rotterdam Noord B.V., gevestigd te Rotterdam, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van dentale diagnostiek binnen de locatie van Tandartsenpraktijk Rotterdam Noord B.V., gelegen aan de Straatweg 36a te Rotterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050088-06

Datum: 26 juli 2019

Océ-Technologies B.V.

Aan Océ-Technologies B.V., gevestigd te Venlo, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van het detecteren van afwijkingen in objecten van printers binnen de locatie van Océ-Technologies B.V., gelegen aan de Sint Urbanusweg 43 te Venlo.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049698-05

Datum: 26 juli 2019

Maatschap Dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord

Aan I. de Jong, C. Kreupeling en C. Verhoef, handelend in maatschapsverband onder de naam Maatschap Dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord, gevestigd te Alkmaar, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek. De handelingen worden uitgevoerd binnen de locatie van Maatschap Dierenartsenpraktijk Alkmaar Noord, gelegen aan de Vogelweg 81, 1826 HJ Alkmaar.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050186-03

Datum:26 juli 2019

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.