Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Stichting Nederlands Fonds voor de FilmStaatscourant 2019, 43873Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Directeur/bestuurder van het Nederlands Fonds voor de Film tot vaststelling van het subsidieplafond voor subsidiëring op grond van Deelreglement Distributie

Stichting Nederlands Fonds voor de Film,

Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid, en gelet op artikel 15 van het Deelreglement Distributie;

Besluit:

ARTIKEL I

Het subsidieplafond van het Deelreglement Distributie voor het kalenderjaar 2019 ten behoeve van de internationale distributie wordt verhoogd met € 50.000,– en wordt daarmee € 200.000,– (zegge: tweehonderdduizend euro).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking een dag nadat het besluit in de Staatscourant is geplaatst.

Amsterdam, 30 juli 2019

Het bestuur van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, D. Boonekamp Directeur/ Bestuurder