Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 43824Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2019, kenmerk 1127689-163370-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisatie van vergoedingsbedragen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

‘de subsidiejaren 2015 tot en met 2019’ wordt vervangen door: de subsidiejaren 2020 tot en met 2022.

B

Artikel 10 vervalt.

C

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘1 januari 2020’ wordt vervangen door ‘1 januari 2023’.

2. ‘Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019’ wordt vervangen door ‘Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020–2022.

D

Bijlage 1 komt te luiden:

 • 1. Bijlage 1. Subsidiebedrag per opleidingsplaats per fte:

  nr.

  zorgopleiding

  Subsidiebedrag per opleidingsplaats per jaar

  1.

  Gezondheidszorgpsycholoog in ggz

  € 32.000,–

  2.

  Klinisch psycholoog in ggz

  € 39.000,-–

  3.

  Psychiater in ggz

  € 52.800,–

  4.

  Psychotherapeut in ggz

  € 52.800,–

  5.

  Klinisch Neuropsycholoog in ggz

  € 63.600,–

  6.

  Verpleegkundig specialist ggz

  € 37.500,–

   

  Prijspeil 2019

   

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 (hierna: de Subsidieregeling). De wijziging is ingegeven door de ophanden zijnde vervaldatum van de Subsidieregeling met ingang van 1 januari 2020.

De regeling ziet op de financiering van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater en verpleegkundig specialist ggz in de jeugd ggz.

Naar aanleiding van de ‘Evaluatie Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019’ van april 2019 heb ik besloten de subsidiëring voort te zetten en de werkingsduur van de Subsidieregeling te verlengen. De Subsidieregeling blijkt daadwerkelijk bij te dragen aan het realiseren van opleidingsplaatsen in de jeugd ggz. Daarbij gaat het jaarlijks in absolute en relatieve zin om geringe aantallen. Wanneer de bekostiging van de opleidingsplekken evenwel niet meer wordt gesubsidieerd, zal er naar verwachting minder of mogelijk niet worden opgeleid in de jeugd ggz. Ik acht het wenselijk de Subsidieregeling voort te zetten om het realiseren van opleidingsplaatsen in de jeugd ggz te borgen.

Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd met een periode van drie jaar. Uit de evaluatie blijkt dat het opleiden in de jeugd ggz voor maar 1% bijdraagt aan het opleiden van deze groep ggz zorgverleners. Een verkenning van een alternatief op termijn voor de subsidieregeling is daarom geboden. Gelet hierop wordt de Subsidieregeling niet verlengd met de maximale periode van vijf jaar, maar met een periode van drie jaar, zodat wanneer een alternatief voorhanden is waarop na deze drie jaar kan worden overgegaan. Dit betekent dat de Subsidieregeling per 1 januari 2023 komt te vervallen. Voorts zijn de vergoedingsbedragen in bijlage 1 geactualiseerd in verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en de materiële kosten van opleidingen in 2019.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 2 zijn de jaren waarvoor subsidie kan worden aangevraagd aangepast.

Artikel 10 komt te vervallen omdat dit artikel overbodig is geworden. In artikel 11 is de vervaldatum van de Subsidieregeling aangepast. De Subsidieregeling vervalt per 1 januari 2023. Voorts is in de citeertitel ‘2015–2019’ vervangen door ‘2020–2022. Ten slotte zijn de vergoedingsbedragen in bijlage 1 geactualiseerd in verband met de ontwikkeling van de arbeidskosten (ova) en de materiële kosten van opleidingen in 2019.

Artikel II

De onderhavige wijzigingsregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om duidelijkheid te bieden over het voortzetten van de Subsidieregeling. De subsidieaanvragen voor 2020 moeten vóór 1 oktober 2019 worden ingediend. Voorts ziet de wijziging van de vergoedingsbedragen op het studiejaar 2019 en dienen in dit jaar te worden verwerkt. De regeling treedt aldus in werking per 1 september 2019.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge