Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 43578VergunningenTerinzagelegging omgevingsvergunning Soesterbergsestraat 158

Logo Soest

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van het gebruik van kantoor naar een gezondheidsfunctie van het pand aan de Soesterbergsestraat 158 te Soest.

 

Inzage en zienswijze

Alvorens een definitieve beslissing zal worden genomen, is een ieder bevoegd binnen een termijn van zes weken, derhalve van 8 augustus 2019 tot en met 18 september 2019 op grond van de Algemene wet bestuursrecht gemotiveerde schriftelijke of mondelinge zienswijzen tegen het ontwerp van de beschikking naar voren te brengen bij Burgemeester en Wethouders van Soest.

De op deze aanvraag betrekking hebbende stukken liggen gedurende diezelfde termijn ter inzage bij het Omgevingsloket. Deze kunt u op afspraak inzien.

 

Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

 

Digitaal raadplegen

De omgevingsvergunning is digitaal beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0342.OMLG007-0201.

Voor professioneel gebruik kunt u de planbestanden hier downloaden: http://ruimtelijkeplannen-bestanden.soest.nl/7FDEBAA6-0541-4743-91EF-355BADB165EE

 

Het planidentificatienummer van de omgevingsvergunning is: NL.IMRO.0342.OMLG007-0201.

De digitale omgevingsvergunning op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven de analoge omgevingsvergunning (zoals een pdf of een papieren versie).

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze omgevingsvergunning Soesterbergsestraat 158.

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 611 met Bob van den Bosch.

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze omgevingsvergunning Soesterbergsestraat 158.

  • Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.