Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2019, 43525VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aslastbeperking en gewichtsbeperking diverse bruggen

Logo Waterschap Scheldestromen

Everseweg en Reeweg bij Yerseke te Reimerswaal– aslastbeperking 4 ton en gewichtsbeperking 15 ton; Vierwegen te Kapelle – gewichtsbeperking 30 ton; Pietersweg bij Kloetinge te Kapelle – gewichtsbeperking 30 ton; Frederik Barbarossaweg bij Grijpskerke te Veere – gewichtsbeperking 20 ton; Tweekwartweg bij Sas van Gent te Terneuzen – gewichtsbeperking 20 ton; Klittenweg bij Schoondijke te Sluis – gewichtsbeperking 30 ton.

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat uit onderzoek is gebleken dat het draagvermogen van enkele bruggen in beheer en eigendom van waterschap Scheldestromen niet meer geschikt zijn voor het afwikkelen van zwaar verkeer;

 • -

  dat om de verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van de wegen en bruggen te garanderen en om schade te voorkomen, de belasting van de bruggen beperkt moet worden;

 • -

  dat er beperkingen voor deze bruggen ingesteld worden, in de vorm van een gewichtsbeperking en/of aslastbeperking;

 • -

  dat dit betekent dat de bruggen gesloten worden voor voertuigen die zwaarder zijn dan een bepaald gewicht en/of voertuigen die een aslast hebben die hoger is dan een bepaald gewicht;

 • -

  dat aan beide zijden van de bruggen verkeersborden worden geplaatst waarop de beperking is aangegeven;

 • -

  dat er voorwaarschuwingsborden op de aansluitende wegen geplaatst worden;

 • -

  dat belanghebbenden van de maatregelen op de hoogte gebracht zijn;

 • -

  dat de vervangende route het zwaar verkeer over het algemeen goed kan afwikkelen;

 • -

  dat waar nodig maatregelen getroffen zijn ten aanzien van het herzien van routes en/of in het realiseren van keermogelijkheden;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 25 juli 2019);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Reimerswaal;

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Kapelle en dat de beleidsadviseur verkeer van de gemeente Kapelle d.d. 17 juli 2019 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Veere en dat de verkeerskundige van de gemeente Veere d.d. 12 juli 2019 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Terneuzen en dat de beleidsadviseur verkeer & vervoer van de gemeente Terneuzen d.d. 16 juli 2019 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Sluis en dat hier nog een opgave ligt om ervoor te zorgen dat Tragel West wordt ontlast;

besluit:

Tot het instellen van:

 

 • 1.

  een aslastbeperking (C20) 4 ton en gewichtsbeperking (C21) 15 ton bij de brug Everseweg en de Reeweg bij Yerseke te Reimerswaal, met een vooraankondiging nabij de Schelvrijwegeling, Akkerseweg, Vlakeweg en Everseweg;

 • 2.

  een gewichtsbeperking (C21) 30 ton bij de brug Vierwegen te Kapelle met een vooraankondiging nabij de Zaaidijk en de Eversdijkse Bredeweg;

 • 3.

  een gewichtsbeperking (C21) 30 ton bij de brug Pietersweg bij Kloetinge te Kapelle met een vooraankondiging nabij de Groeweg en de Zaaidijk;

 • 4.

  een gewichtsbeperking (C21) 20 ton bij de brug Frederik Barbarossaweg bij Grijpskerke te Veere met een vooraankondiging ter hoogte van de Middelburgseweg en Zwagermanweg;

 • 5.

  een gewichtsbeperking (C21) 20 ton bij de brug Tweekwartweg bij Sas van Gent te Terneuzen met een vooraankondiging nabij de Nijverheidsstraat;

 • 6.

  een gewichtsbeperking (C21) 30 ton bij de brug Klittenweg bij Schoondijke te Sluis met een vooraankondiging nabij de Krabbedijk en Tragel West ;

door het plaatsen van borden C20 en C21, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

 

E.e.a. conform bijgevoegde tekeningen (d.d. 15-05-2019, 22-05-2019, 28-05-2019 en 03-06-2019).

 

Middelburg, 29 juli 2019.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. L.A.M. de Maat MSM

programmamanager Afvalwaterketen

 

Mededelingen

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.