Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2019, 43185VerkeersbesluitenVerkeersbesluit N374 , Schoonloo - Westerbork

Logo Drenthe

Ons kenmerk 201900928-00834121

 

Onderwerp: Verkeersbesluit N374, Schoonloo - Westerbork

 

De teammanager van team Beheer Wegen en Vaarwegen, daartoe gemandateerd door Gedeputeerde Staten van Drenthe middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2018,

gelet op de relevante verkeerswetgeving en voornoemd organisatiebesluit,

overwegende dat,

 • -

  ten gevolge van de herinrichting van de Brandenweg te Westerbork een gewijzigde verkeerssituatie is ontstaan met de aansluiting N374 (Elperstraat);

 • -

  de voorrangssituatie op de N374 (Elperstraat) ter hoogte van de Brandenweg ten gevolge van de herinrichting is gewijzigd;

 • -

  de voorrangssituatie op de overige kruisingen gelegen aan de N374 van kracht blijft;

 • -

  op de N374 tussen Elp en Westerbork een maximumsnelheid van 60 km/u geldt;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie (positief advies ontvangen d.d. 23 juli 2019);

 • -

  dat overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de (gemachtigde van de) gemeente Midden-Drenthe;

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde volgende belangen:

  • a)

   het verzekeren van de veiligheid op de weg.

  • b)

   het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

  • c)

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid.

  • d)

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

    

Besluit

 • 1.

  Het vigerende verkeersbesluit VV/2017003293 d.d. 23 november 2017, Staatscourant nummer 67879, met betrekking tot alle onderdelen in stand te laten, met uitzondering van borden die de voorrang op de kruisingen regelen.

 • 2.

  Borden B1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) te verwijderen, aangezien deze borden niet wordt toegepast in een 60 km/u-zone.

 • 3.

  Bord B1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) te plaatsen aan de N374, km 27.2 om de voorrang buiten de 60 km/u-zone te duiden.

 • 4.

  Bord B2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) te plaatsen aan de N374, km 27.2 om einde voorrang buiten de 60 km/u-zone te duiden.

 • 5.

  Bord B4 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) te plaatsen aan de N374, om de weggebruikers te attenderen op een voorrangskruispunt.

 • 6.

  Bord B5 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) te plaatsen aan de N374, om de weggebruikers te attenderen op een voorrangskruispunt.

 • 7.

  Bord J8 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) te plaatsen aan de N374, Elperstraat/Brandenweg, om weggebruikers te attenderen op een gelijkwaardige kruising.

 • 8.

  Onder bord J8 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, (RVV 1990) een onderbord te plaatsen met de afstandsaanduiding 100 meter.

   

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

mevrouw drs. M.S.B. Joustra,

Teammanager Projecten Wegen en Vaarwegen

 

Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure