Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2019, 43110VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen, N372 hm 4.9

Logo Drenthe

Ons kenmerk 201902105-00831848

Onderwerp: Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen, N372 hm 4.9

De teammanager van team Beheer Wegen en Vaarwegen, daartoe gemandateerd door Gedeputeerde Staten van Drenthe middels het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2018,

gelet op de relevante verkeerswetgeving en voornoemd organisatiebesluit,

overwegende dat:

 • -

  de provincie Drenthe werkzaamheden uit gaat voeren ten behoeve van het verleggen van het fietspad aan de N372, ter hoogte van hm 4.9;

 • -

  (brom)fietsers hierdoor geen gebruik kunnen maken van het fietspad;

 • -

  gedurende de werkzaamheden één rijbaan wordt afgesloten voor motorvoertuigen;

 • -

  (brom)fietsers gebruik maken van de voor motorvoertuigen afgesloten rijbaan;

 • -

  de twee rijbanen door middel van barriers worden gescheiden;

 • -

  de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 2 september 2019 tot en met vrijdag 20 september 2019;

 • -

  gedurende de werkzaamheden snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen worden getroffen;

 • -

  de maatregelen van kracht zijn gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer advies is gevraagd aan de (gemachtigde van de) korpschef van de nationale politie;

 • -

  overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is geweest met de gemeente Noordenveld;

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde volgende belangen:

a) het verzekeren van de veiligheid op de weg.

b) het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

c) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Besluit

 • 1.

  Door het plaatsen van bord A1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, een snelheidsbeperking van 50 km/u in te stellen en 30 km/u in te stellen.

 • 2.

  Door het plaatsen van bord A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, het einde van de maximumsnelheid van 50 km/u en 30 km/u aan te geven;

 • 3.

  Door het plaatsen van bord F1 van bijlage 1van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, een inhaalverbod voor motorvoertuigen in te stellen;

 • 4.

  Door het plaatsen van bord F5 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, een verbod in te stellen voor wegverkeer om door te rijden bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting;

 • 5.

  Door het plaatsen van bord F6 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, te regelen dat wegverkeer komende uit tegengestelde richting het verkeer dat van deze richting nadert voor moet laten gaan;

 • 6.

  Door het plaatsen van bord F8 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, het einde van alle verboden aan te geven.

 • 7.

  Door het plaatsen van bord D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6, aan te geven dat wegverkeer ter plekke voorbij gaan aan de zijde die de pijl aangeeft;

 • 8.

  Door het plaatsen van bord J16 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6 het wegverkeer te attenderen op de werkzaamheden.

 • 9.

  Door het plaatsen van bord J32 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de N372, ter hoogte van hm 5.2 en hm 4.6 het wegverkeer te attenderen op verkeerslichten;

 • 10.

  Door het plaatsen van bord T31-2l, wegverkeer erop te attenderen dat de rechter weghelft is afgesloten;

 • 11.

  Door het plaatsen van bord T31-2l, wegverkeer erop te attenderen dat de linker weghelft is afgesloten;

 • 12.

  Door het plaatsen van bord OB501r, (brom)fietsverkeer te attenderen op de (tijdelijk) gewijzigde verkeerssituatie;

 • 13.

  De verkeersmaatregelen zijn van kracht gedurende de periode dat de desbetreffende borden zijn geplaatst.

   

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

 

mevrouw drs. M.S.B. Joustra,

Teammanager Projecten Wegen en Vaarwegen

 

Openbaarmaking

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de rijksoverheid (www.officielebekendmakingen.nl Staatscourant rubriek verkeersbesluiten).

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar: www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure