VERKEERSBESLUIT AFSLUITEN EN LANDBOUWSLUIS LAGE ZEGSTRAAT ROOSENDAAL

Logo Roosendaal

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat volgens het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Roosendaal 2011, het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 (verder WVW) is gemandateerd aan de teamleider van het team Beheer;

dat in artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden  

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;  

dat de Lage Zegstraat een weg is in het buitengebied met een erftoegangsfunctie en dat deze vanuit Zegge aansluit op de ontsluitingsweg Nelson Mandelaweg in Roosendaal; 

dat sinds de openstelling van de Nelson Mandelaweg in 2016 de Lage Zegstraat veelvuldig gebruikt wordt door sluipverkeer; 

dat in dit kader in goed overleg met de gemeente Zegge, de dorpsraad Zegge en de gemeente Roosendaal hiervoor een (verkeers)onderzoek heeft plaatsgevonden waarbij is vastgesteld dat het negatieve effect van het hoeveelheid sluipverkeer vraagt om maatregelen; 

dat hiervoor een aantal bijeenkomsten is georganiseerd waarbij ook bewoners en belanghebbenden inspraak hebben gehad in de te nemen maatregelen; 

dat uit alle gespreken en overleggen uiteindelijk gekozen is voor de aanleg van een landbouwsluis in de Lage Zegstraat net voor de aansluiting op de Nelson Mandelaweg en in de Vaartkant net voor de Lage Zegstraat; 

dat dit tevens vraagt om een fysieke aanpassing van de Nelson Mandelaweg waarbij het niet meer mogelijk is om, komende vanuit noordelijke richting, op de Nelson Mandelaweg linksaf te slaan richting de Lage Zegstraat; 

dat het hierom ook, komende vanuit zuidelijke richting, op de Nelson Mandelaweg niet is toegestaan om rechtsaf te slaan richting de Lage Zegstraat (uitgezonderd landbouwverkeer); 

dat het tevens noodzakelijk is om de oostelijke parallelweg naast de Nelson Mandelaweg tussen de Lage Zegstraat en de Spiekestraat af te sluiten voor doorgaand verkeer; 

dat om bovenstaande redenen is gekozen om de Lage Zegstraat en de Vaartkant in Roosendaal fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd landbouwverkeer en langzaam verkeer) zodat hier voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd landbouwverkeer en langzaam verkeer) een doodlopende straat ontstaat; 

gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

BESLUIT

Over te gaan tot

het afsluiten van de Lage Zegstraat in Roosendaal net voor de aansluiting op de Nelson Mandelaweg met de aanleg van een landbouwsluis;

tot het afsluiten van de Vaartkant in Roosendaal net voor de Lage Zegstraat met de aanleg van een landbouwsluis

tot de afsluiting van de parallelweg de oostelijke parallelweg naast de Nelson Mandelaweg tussen de Lage Zegstraat en de Spiekestraat voor doorgaand verkeer 

en dit kenbaar te maken door plaatsing van bord L08 (doodlopende weg), L205 en J39 (let op, landbouwsluis) onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) en OB55 (uitgezonderd landbouw verkeer), bord C01 (inrijdverbod) en onderbord OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer) zoals bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, zoals weergegeven op bijbehorende tekening.

 

Roosendaal 21 januari 2019

Gemeente Roosendaal

Namens deze,

Marco Vonk

teamleider team Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda, sector bestuursrecht (postbus 90110, 4800 RA Breda), worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

  

 

Naar boven