Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2019, 42961VergunningenBesluit vormvrije m.e.r. beoordeling Waalbandijk 11 Deest

Logo Druten

 

Inhoud

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten maakt bekend dat zij op 2 juli 2019 een beslissing genomen heeft over de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het uitbreiden en moderniseren van een scheepswerf op het perceel Waalbandijk 11 in Deest:

Er hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld omdat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen, die aanleiding geven voor het opstellen van een nadere milieueffectbeoordeling.

 

Het besluit treedt in werking op 1 augustus 2019

 

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 augustus 2019, gedurende zes weken, voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel van het gemeentehuis Druten aan de Heuvel 1 in Druten.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Op maandag is het gemeentehuis tevens geopend van 16.00 tot 19.00 uur. Het besluit en de bijbehorende stukken worden ook langs elektronische weg beschikbaar gesteld op de website van de gemeente.

 

Vervolgprocedure.

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Zo’n besluit is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende , los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

 

Druten, 31 juli 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen C.A.A. van Rhee Oud-Ammerveld