Vastgesteld bestemmingsplan Aan de Lind, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan biedt het planologisch kader voor de herontwikkeling van het binnenterrein van De Lind 75, 77 en 79, ook wel bekend als de voormalige pilotlocatie ‘Lindeplein fase IV’. Dit voor

de realisatie van een stedenbouwkundig ensemble bestaande uit zes grondgebonden woningen.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Aan de Lind, Oisterwijk [NL.IMRO.0824.BPAandeLind-VA01-code] ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 2 augustus 2019 tot en met 13 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

     

Beschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vastgesteld vanwege de geluidbelasting door railverkeer op woningen.

De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt namelijk met 1 dB overschreden ter plaatse van twee van de zes geprojecteerde woningen.

Via een beschikking heeft het college op grond van de Wet Geluidhinder besloten om de toegestane geluidbelasting op de gevels van deze woningen vast te stellen op 56 dB.

Het besluit tot vaststellen hogere grenswaarde wijkt niet af van het ontwerpbesluit en ligt tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage.

Het besluit hogere grenswaarde is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl, maar wel op de overige hiervoor genoemde wijzen.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven