Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 januari 2019, nr. IENW/BSK-2018/286681, houdende wijziging van de Regeling beheer verpakkingen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 9.5.2, zevende lid, Wet milieubeheer en de artikelen 3, vijfde lid, en 10, derde lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling beheer verpakkingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Voor artikel 1 wordt een paragraafaanduiding ingevoegd, luidende:

§ 1. Begripsbepalingen

B

In artikel 1 wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

besluit:

Besluit beheer verpakkingen 2014;.

C

Na artikel 1 wordt een paragraafaanduiding ingevoegd, luidende:

§ 2. Plastic draagtassen

D

De artikelen 4 en 5 worden vernummerd tot 6 en 7.

E

Na artikel 3 worden een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 3. Essentiële eisen

Artikel 4

Als norm, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het besluit, worden aangewezen de geharmoniseerde normen NEN-EN 13427, NEN-EN 13428, NEN-EN 13429, NEN-EN 13430; NEN-EN-13431 en NEN-EN-13432 zoals deze in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt.

F

Na artikel 4 (nieuw) wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4. Gegevensverstrekking door inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen

Artikel 5

De gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het besluit, alsmede gegevens over de herkomst van de ingezamelde bedrijfsafvalstoffen voor zover het verpakkingen betreft, worden elektronisch ingediend via de website www.nedvang.nl van de Stichting Nedvang.

G

Na artikel 5 (nieuw) wordt een paragraafaanduiding ingevoegd, luidende:

§ 5. Slotbepalingen

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 april 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Inleiding

Deze regeling strekt tot aanvulling en wijziging van de Regeling beheer verpakkingen en omvat:

  • het aanwijzen van normen waarmee wordt verondersteld dat een verpakking voldoet aan één of meerdere eisen opgenomen in bijlage II (essentiële eisen) van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en Raad van 20 december 1994 betreffende verpakkingen en verpakkingsafval (PbEU 1994, L 365) (verder aan te duiden als: richtlijn verpakkingen);

  • nadere regels over de wijze waarop door inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen gegevens moeten worden aangeleverd over de aan hen afgeleverde afvalstoffen, voor zover het verpakkingen betreft;

  • enkele wetstechnische wijzigingen.

Normen inzake de essentiële eisen aan verpakkingen (artikel I, onderdeel E)

Op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014 is het verboden om een verpakking op de markt aan te bieden die niet voldoet aan de in bijlage II van de richtlijn verpakkingen opgenomen essentiële eisen betreffende de samenstelling, het hergebruik en de terugwinning, met inbegrip van energieterugwinning, van een verpakking. Hoewel de essentiële eisen zijn gericht op de effecten van verpakkingen na gebruik, dienen ze in aanmerking genomen te worden voordat de verpakking op de markt wordt aangeboden.

In artikel 3, vijfde lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014 is de mogelijkheid opgenomen dat de minister normen aanwijst, waarmee wordt verondersteld dat verpakkingen in ieder geval voldoen aan één of meerdere eisen opgenomen in bijlage II van de richtlijn verpakkingen. Van deze mogelijkheid wordt in artikel I, onderdeel E, van deze regeling gebruik gemaakt door 6 Europese normen aan te wijzen, te weten: NEN-EN 13427, NEN-EN 13428, NEN-EN 13429, NEN-EN 13430; NEN-EN-13431 en NEN-EN-13432.

Het betreft hier geharmoniseerde normen die via de ‘Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval‘ bekend zijn gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2005, C 44/13). Van het verschijnen van nieuwe versies van deze normen zal mededeling worden gedaan in de Publicatieblad van de Europese Unie. De verwijzing naar de normen betreft dus de meest actuele versie van de desbetreffende norm.

Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel a, tweede volzin, van de richtlijn verpakkingen zijn bij het aanwijzen in de Regeling beheer verpakkingen de referentienummers van de Europese normen opgenomen.

De aangewezen normen hebben betrekking op diverse onderdelen van de essentiële eisen zoals samenstelling (NEN-EN 13428), hergebruik (NEN-EN 13429), terugwinning van verpakkingsmateriaal (NEN-EN 13430), terugwinning in de vorm van energie (NEN-EN 13431) en terugwinning door compostering en biodegradatie (NEN-EN 13432). De norm NEN-EN 13427 handelt over de onderlinge samenhang van de genoemde normen.

Het doel van het aanwijzen van deze normen is om producenten en importeurs methoden aan te reiken hoe hun verpakking in overeenstemming te brengen met de essentiële eisen. Niettemin staat het producenten en importeurs vrij op een andere manier te voldoen aan de essentiële eisen.

Aanleveren gegevens door inzamelaars en verwerkers van afvalstoffen (artikel I, onderdeel F)

Een inzamelaar of verwerker van afvalstoffen is op grond van artikel 10, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014 verplicht jaarlijks voor 1 april aan de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV), gegevens te melden over de aan hem afgeleverde afvalstoffen voor zover het verpakkingen betreft. De StAV gebruikt deze gegevens om, namens de producenten en importeurs van verpakkingen, jaarlijks verslag te doen over de in artikel 6 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 opgenomen doelstellingen inzake nuttige toepassing en recycling van verpakkingen.

Middels deze regeling wordt, gelet op artikel 10, derde lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014, in de Regeling beheer verpakkingen vastgelegd dat inzamelaars en verwerkers de gegevens elektronisch moeten melden op de website van de daartoe door de StAV aangewezen Stichting Nedvang. Op die website is het programma Wastetool beschikbaar waar deze bedrijven – na registratie – per verpakkingensoort kunnen melden welke gewichtshoeveelheid hiervan is ingezameld of verwerkt, wat daarvan de herkomst is en wat de verdere bestemming is. De gegevens uit Wastetool worden door Nedvang ter beschikking gesteld aan de StAV.

Van de mogelijkheid van artikel 9.5.2, zevende lid, van de Wet milieubeheer wordt gebruik gemaakt om de inzamelaars en verwerkers van verpakkingen via Wastetool tevens gegevens omtrent de herkomst van het verpakkingsafval te vragen. Dit is nodig om te voorkomen dat er dubbeltellingen ontstaan bij het monitoren van de hoeveelheden afval.

Wetstechnische wijzigingen

De Regeling beheer verpakkingen wordt met onderhavige wijzigingsregeling uitgebreid met twee nieuwe artikelen betreffende het beheer van verpakkingen, zijnde de aanwijzing van normen inzake de essentiële eisen aan verpakkingen (artikel 4) en regels omtrent het aanleveren van gegevens door inzamelaars en verwerkers (artikel 5). In de toekomst zal de regeling mogelijk met andere onderwerpen aangaande het beheer van verpakkingen worden uitgebreid. Teneinde de leesbaarheid van de Regeling beheer verpakkingen als geheel te bevorderen en de herkenbaarheid van de artikelen te vergroten, is ervoor gekozen om de diverse qua inhoud te onderscheiden artikelen in afzonderlijke paragrafen onder te brengen.

Om de nieuwe artikelen in een logische volgorde in de Regeling beheer verpakkingen te kunnen invoegen is het noodzakelijk de artikelen met de citeertitel van de regeling (artikel 4 oud) en inwerkingtreding van de regeling (artikel 5 oud) te vernummeren tot de artikelen 6 en 7.

Tevens is in artikel 1 een begripsomschrijving van het in de artikelen 4 en 5 genoemde begrip ‘besluit’ opgenomen.

Consultatie

Een concept van deze regeling is voor het inbrengen van reacties van 27 september tot en met 25 oktober 2018 in de internetconsultatie gebracht. In dat verband zijn vier reacties binnengekomen; drie van particulieren en een van een brancheorganisatie voor afvalverwerkingsbedrijven. Hiervan was één reactie openbaar en één reactie had een inhoud die geen betrekking had op de inhoud van de internetconsultatie. Een beknopt hoofdlijnenverslag alsmede een reactie op de ingebrachte reacties is opgenomen op: https://www.internetconsultatie.nl//wijziging_regeling_beheer_verpakkingen.

De consultatie heeft niet geleid tot wijziging van deze regeling.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven