Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 42775VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo De Fryske Marren

Verkeersmaatregelen Lemsterweek 5 augustus t/m 12 augustus 2019(week 32)

Kenmerk: EV 20190090/ 1940171237 en EV 20190012/ 1940156706 en EV 20190103/1940172420

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gelet op

Hetgeen over verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat

 • De in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of de functie van objecten of gebieden;

gewenst is om:

•diverse verkeersmaatregelen te treffen in Lemmer.

Motivering

Van 5 augustus t/m 11 augustus 2019 (week 32) vindt de Lemsterweek plaats. In deze week worden verschillende evenementen georganiseerd, waaronder een kermis, braderie en het skûtsjesilen. Aangezien er een groot aantal bezoekers wordt verwacht is het wenselijk diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden op 4 september 2018 met de politie Noord Nederland, Team A5 Sneek, afdeling verkeer. De politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel.

Besluiten

 • 1.

  Tussen 5 augustus 2019 van 08:00 uur tot en met 12 augustus 2019 tot 12:00 uur de volgende (gedeelten) van straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

  - Gedempte Gracht;

  - Burgemeester Krijgerplein;

  - Fedde Schurerplein.

 • 2.

  Op 9 augustus 2019 van 07:00 uur tot 21:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

  - Kortestreek;

  - Langestreek.

 • 3.

  Op 7 en 8 augustus 2019 tussen 11:00 en 17:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

  • -

   Industrieweg;

  • -

   Vuurtorenweg (vanaf Industrieweg).

 • 4.

  Op 7 en 8 augustus 2019 tussen 11:00 en 17:00 uur het parkeren langs beide zijden van de Plattedijk toe te staan indien de ijsbaan vol staat.

 • 5.

  In de periode van 5 augustus tot en met 10 augustus 2019, dagelijks van 09:00 uur tot en met 01:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd hulpdiensten

  • -

   Schulpen;

  • -

   Prinsessekade;

  • -

   Nieuwedijk.

 

Joure, 24 juli 2019

 

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, 

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

 

Rechtsbescherming

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na toezending van dit besluit kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorzieningOp grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.