Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 42491Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit datacenters, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 12 juli 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele grondgebied van Amsterdam met betrekking tot datacenters, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de identificatie NL.IMRO.0363.GA1901VBGST-VG01.

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden daags nadat de gemeenteraad het besluit heeft genomen en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel om vooruitlopend op een gemeentelijk beleid voor datacenters de bestaande situatie met betrekking tot datacenters ‘on hold’ te zetten. Dit geldt ook voor de gemeente Haarlemmermeer. De overgrote meerderheid van vestiging en nieuwe aanvragen van datacenters vinden in deze twee gemeenten plaats. De raad van Haarlemmermeer heeft op 11 juli 2019 ook besloten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit met betrekking tot datacenters. Op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in het besluit tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van de gronden en of bouwwerken te wijzigen.

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 1 augustus 2019 voor een termijn van zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.amsterdam.nl.

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.GA1901VBGST-VG01.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Amsterdam, 31 juli 2019

burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

gemeentesecretaris

Femke Halsema

burgemeester