Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2019, 42411VerkeersbesluitenHet tijdelijk instellen van diverse geslotenverklaringen voor sluipverkeer A2

Logo Cranendonck

1031625

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overweging ten aanzien van het besluit

Bij opdracht van de gemeenteraad van de gemeente Cranendonck dienen we het sluipverkeer op de wegen rondom de A2 te weren.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen doelstellingen:

2.1.C het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

is het gewenst om de tijdelijke eenrichting situatie op een gedeelte van de Koenraadtweg, Oranje Nassaulaan, Moonslaan, De Hoge Weg, d'Aasdonken, Ulkedonken,Philipsweg en Grote Bleek te Maarheeze van maandag t/m donderdag tussen 7h-9h uitgezonderd bestemmingsverkeer en (brom)fietsers te verlengen tot 1 juli 2020. Dit zal gebeuren door middel van bebording langs de weg. Het verkeersbesluit zal verder ondersteund worden door verkeersregelaars.

De locatie van de bebording is aangegeven volgens tekening: verkeersbesluit 1031625

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Overwegende dat:

• Dat door de maatregelen het drukker zal worden op de A2

• dat door deze maatregelen de doorstroming van het verkeer in Maarheeze beter zal verlopen

• dat de in dit besluit genoemde weggedeelten in eigendom en/of beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Cranendonck

• dat de bebording en belijning geregeld wordt volgens de overzichtstekening behorende bij het verkeersbesluit

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistrict Zuidoost Brabant.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om een tijdelijke eenrichting situatie in te stellen van 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2020 op een gedeelte van de Koenraadtweg, Oranje Nassaulaan, Moonslaan, De Hoge Weg, d'Aasdonken, Ulkedonken en Grote Bleek te Maarheeze van maandag t/m donderdag tussen 7h-9h uitgezonderd bestemmingsverkeer en (brom)fietsers.

Dit zal gebeuren door middel van de volgende bebording langs de weg:

C02 (eenrichtingsverkeer) met onderborden, OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) en OB (ma t/m do 7h-9h uitgezonderd bestemmingsverkeer)

C03 (eenrichtingsverkeer) met onderborden, OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) en OB (ma t/m do 7h-9h uitgezonderd bestemmingsverkeer)

De locatie van de bebording is aangegeven volgens tekening: verkeersbesluit 1031625

 

Budel 2-7-2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

Namens deze,

E.G. Dupree

Medewerker ontwerp en voorbereiding

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Publicatie

Vanaf de dag volgend op de datum van de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant, ligt het verkeersbesluit onder de naam "Sluipverkeer A2" ter inzage. Vervolgens heeft u 6 weken de tijd om het verkeersbesluit in te zien in de staatcourant, het gemeentehuis of via onze website.

U kunt reageren op het voorstel

Bent u het niet eens met de verandering die wij besluiten? Dan kunt u uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking.

Een bezwaar indienen?

Dan kan dit door binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Cranendonck. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit. Bij de President van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch kan hiertoe een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.