Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 42274VerkeersbesluitenInstellen parkeerverbod ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: 1940174406

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

gelet op

 

hetgeen over verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

 • de in dit verkeersbesluit genoemde weg, een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • deze weg in eigendom en beheer is bij de gemeente De Fryske Marren;

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Uit het oogpunt van:

 

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of de functie van objecten of gebieden;

 

gewenst is om:

 

 • een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske.

 

Motivering

 

In 2015 heeft de gemeente ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske een wit kruis aangebracht. Aanleiding hiervoor was dat op betreffende locatie werd geparkeerd en daardoor bewoners van nummer 14 en 16 hun erf niet meer konden verlaten. Ondanks het witte kruis wordt er alsnog geparkeerd. Dit geeft opnieuw klachten. Aangezien het witte kruis niet formeel is geregeld, kan er op dit moment niet worden gehandhaafd. Om te kunnen handhaven, zal een parkeerverbod moeten worden ingesteld.

 

Belangenafweging

 

Niets is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

 

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden op 5 juli 2019 met de politie Noord Nederland, Team A5 Sneek, afdeling verkeer. De politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Besluit

Conform bijgaande en bij dit besluit behorende bebordingstekening:

 

 • door plaatsing van het bord overeenkomstig model E1 (E01) met onderbord OB501r van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerverbod ter hoogte van Jousterweg 14 en 16 in Nijehaske in te stellen.

 

Joure, 17 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

de secretaris, de burgemeester,

mw D. J. Cazemier dhr. F. Veenstra

 

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.