Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 16 januari 2019, nr. 2470873, houdende de wijzing van de regeling tarief afgifte expedities en afschriften in verband met de indexering van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken 2019

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling tarief afgifte expedities en afschriften wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 7,25’ vervangen door ‘€ 7,32’.

2. In het tweede lid wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 januari 2019

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

TOELICHTING

Ingevolge artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder verplicht in de daar omschreven gevallen tegen betaling van de bij ministeriële regeling vast te stellen kosten expedities of uittreksels af te geven van de tot zijn register behorende stukken. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de indexeringsformule die in artikel 14 van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001 (Stb. 2001, 325) is opgenomen. Het indexeringspercentage voor 2019 bedraagt 1,0236%.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 januari 2019

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven