Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 41723Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Brugstraat 6, 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Trambaan 6, 2018 ongewijzigd heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan voor het gebied vast te stellen.

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de camping naar 50 standplaatsen mogelijk. De uitbreiding vindt plaats ten zuiden van de huidige kleinschalige camping van 25 standplaatsen. Een deel van de camping is bestemd voor dagrecreatieve voorzieningen. Er wordt de mogelijkheid geboden tot het bouwen van twee ijzertijdboerderijen.

Inzage

De stukken liggen van 25 juli 2019 tot en met 4 september 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.2018BP8000023-VG01

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

  • 1.

    een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad

  • 2.

    een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.