Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 41693Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de zienswijzentermijn ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018021-OW01 aanvangt met ingang van vrijdag 26 juli 2019. De zienswijzentermijn eindigt op 5 september 2019.

 

Begrenzing plangebied

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op ‘deelgebied 2’. Het totale buitengebied van de gemeente Someren is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Belangrijk onderdeel van het proces is dat er een huis-aan-huis inventarisatie plaatsvindt.

 

Deelgebied 2 wordt begrensd door de kern Someren-Dorp in het noorden, de Boerenkamplaan (die niet is opgenomen in dit plangebied) en de Zuid-Willemsvaart in het oosten, deelgebied 1 in het zuiden en de Kerkendijk in het westen.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren Deelgebied 2” is een plan dat na intensief overleg met de provincie, de Waterschappen, de bewoners en eigenaren in het gebied is opgesteld. Zowel ons beleid voor het buitengebied, flankerend beleid als ook de sloop stimulerende maatregelen, zijn in het plan verwerkt.

 

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (van 30 november 2018 tot en met 10 januari 2019) zijn in totaal 24 inspraakreacties ingediend. Ook zijn van beide Waterschappen en de provincie Noord-Brabant vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het ‘eindverslag vooroverleg en inspraak’ maakt deel uit van de planstukken.

 

Milieueffectrapport

Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het Milieueffectrapport (hierna: planMER) ter inzage gelegd. Doel van een planMER is het op volwaardige wijze meenemen van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval de actualisatie van een bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat het planMER inzicht geeft in de maximaal optredende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt.

 

Het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 2 van het buitengebied Someren is planMER-plichtig om de volgende redenen:

  • Het bestemmingsplan voor deelgebied 2 vormt het kader voor eventuele Besluitm.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van veehouderijen). In dat geval geldt vanuit het Besluitm.e.r, onderdeel D, categorie 14 dat voor het kaderstellende plan een planMER opgesteld dient te worden.

  • Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bestemmingsplan significant negatieve effecten veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden, op grond waarvan een Passende Beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden opgesteld. Ook op grond daarvan is planMER-plicht aan de orde.

 

Het planMER is voorafgegaan door de notitie reikwijdte en detailniveau. In deze notitie zijn overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De notitie is gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze in het ruimtelijk plan is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.

 

 

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  • Wanneer de geluidsbelasting op gevels veroorzaakt door wegverkeerslawaai meer is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, echter minder dan de maximaal wettelijk met ontheffing toegestane waarde van 53 dB, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om hogere grenswaarden vast te stellen.

  • Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder op de gevel van de op te richten Ruimte voor Ruimte woning aan de Vlasstraat ong. (naast Vlasstraat 15).

  • Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder op de gevels van de op te richten Ruimte voor Ruimte woningen aan de Nieuwendijk en Vaartdijk ong. (naast Vaartdijk 5).

 

Bij het ontwerp van de woning zal rekening moeten worden gehouden met de indeling in verblijfsruimten en buitenruimten. 50% Van het aantal verblijfsruimten óf 50% van het oppervlakte van het verblijfsgebied dient aan de geluidsluwe gevel gesitueerd te worden. Verder dient een buitenruimte van meer dan 20 m² bij voorkeur gelegen te zijn aan de geluidsluwe gevel en mag het geluidsniveau in deze buitenruimte niet meer zijn dan 5 dB hoger dan het geluidsniveau op de geluidsluwe gevel. Aan een omgevingsvergunning bouwen moet de verplichting worden verbonden dat de karakteristieke gevelwering van de woning een binnenniveau van maximaal 33 dB garandeert. Daarmee is een aanvaardbaar leefklimaat in de woning geborgd.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via de knop ‘plannen zoeken’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018021-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de zienswijzentermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken of nadere vragen hebben, kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

 

______________