Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2019, 41598Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning voor de verbouw van een voormalige boerderij tot twee woningen aan de Arsumerdyk 4 te Jorwert

Logo Leeuwarden

Van 25-07-2019 tot en met 05-09-2019  ligt de omgevingsvergunning voor dit plan met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

Het plan voorziet in de verbouw van een voormalige boerderij tot twee woningen op het adres Arsumerdyk 4 te Jorwert. Het betreft een bouwplan voor de verbouw van het achterste deel van de woning. De andere woning wordt in de toekomst nog verbouwd. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’ aangezien het hoofdgebouw gebruikt wordt voor meer dan één woning.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • *

  in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • *

  via

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

 • *

  van 26-07-19 tot en met 05-09-2019;

 • *

  als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;

 • *

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.