Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 41543VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen Skûtsjefeest met een feesttent op 30 juli en 31 juli 2019 Buorren 82 te Terherne

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190087/1940170152

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Smuldorado De Pastorij te Terherne binnengekomen op 15 mei 2019 om ten behoeve van het organiseren van een Skûtsjefeest met een feesttent op dinsdag 30 juli en woensdag 31 juli 2019 op het plein voor De Pastorij de locatie Buorren 82 te Terherne in het centrum van Terherne af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • onder meer een tent op de Buorren wordt geplaatst;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Terherne liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

tussen maandag 29 juli2019 08:00 uur tot en met donderdag 1 augustus 2019 12:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

•Buorren, het gedeelte gelegen ter hoogte van huisnummer 82 (Pastorij) en 29 (Buorkerij)

tussen maandag 29 juli 2019 08.00 uur tot en met donderdag 1 augustus 2019 12.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, parkeren te verbieden aan beide zijden van:

 • -

  Gravinnewei, gedeelte tussen huisnr. 2 t/m 32 en;

 • -

  Buorren, gedeelte tussen Kupersleantsje - Gravinnewei

Joure, 16 juli 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.