Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoesStaatscourant 2019, 41287Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 'Bebouwde kom Kloetinge'

Logo Goes

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “bebouwde kom Kloetinge” op 20 juni 2019 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom Kloetinge en vervangt de volgende bestemmingsplannen:

  • -

    Bestemmingsplan “Bebouwde Kom Kloetinge” (2007);

  • -

    een deel van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010".

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 18 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPKL01-VG99 en is tevens beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.