Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2019, 41223Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Zuidoost Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 8 juli 2019 het bestemmingsplan 'Zuidoost Loppersum' heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld vanwege het planvoornemen om woningen aan de Zeedijken, Delfstraat, Fivelstraat, Wijmersweg en Ter Muyden in Loppersum te slopen en aardbevingsbestendig terug te bouwen. De woningen worden op dezelfde locatie teruggebouwd.

Inzage

 • 1.

  Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage, van 23 juli 2019 tot en met 2 september 2019;

 • 2.

  Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.01BP0006-VG01.

 

Beroep

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

 • 1.

  van 23 juli 2019 tot en met 2 september 2019;

 • 2.

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan in werking treedt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum