Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2019, 41157Bekendmakingen aan de scheepvaart

BPR Maasrace 2019

Toestemming BPR art 1.23 2e lid

Toestemming evenement

Maasrace

De Havenmeester van Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V., tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond,

Overwegende:

 • het verzoek van Stichting Roeisloepwedstrijden Rotterdam (hierna aanvrager) tot het houden van een evenement/ festiviteit waarbij één of meer schepen betrokken zijn op de vaarweg de Nieuwe Maas te Rotterdam;

 • dat bij dit evenement, dat plaatsvindt op zaterdag 7 september 2019 tussen 12:30 uur en 15:30 uur op de Nieuwe Maas tussen kilometerraai 1001.8 en kilometerraai 993, een wedstrijd wordt gehouden met roeiboten;

 • dat het belang van dit evenement past binnen het evenementenbeleid

 • dat deze gebeurtenis de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer in gevaar zou kunnen brengen, maar de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer wordt geacht voldoende te zijn verzekerd als de voorschriften in deze toestemming worden nageleefd;

Gelet op:

 • artikel 7, derde lid Scheepvaartverkeerswet;

 • artikel 1, onder e van Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement;

 • artikel 1.23, tweede lid, van het Binnenvaartpolitiereglement.

Besluit:

Toestemming te verlenen aan de aanvrager voor het houden van een evenement/festiviteit waarbij een of meer schepen of drijvende voorwerpen zijn betrokken. Het evenement betreft een roeisloepenwedstrijd op de Nieuwe Maas. Deze toestemming geldt voor het evenement gehouden op de Nieuwe Maas tussen Kilometerraai 1001.8 en Kilometerraai 993, op zaterdag 7 september 2019 van 12:30 uur tot 15:30 uur.

Aan deze toestemming worden de volgende voorschriften verbonden:

Artikel 1.

 • aanvrager dient er voor zorg te dragen, dat er op de begeleidende vaartuigen permanent wordt uitgeluisterd op de betreffende sectorkanalen van Vessel Traffic Services (VTS);

 • door de deelnemende vaartuigen wordt geen gebruik gemaakt van de sectorkanalen van Vessel Traffic Services voor organisatorische doeleinden;

 • aanwijzingen van de bevoegde autoriteit vanaf het aanwezige patrouillevaartuig van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. dienen door de organisatie stipt en direct te worden opgevolgd;

 • tijdens het evenement/festiviteit geldt dat de vlotheid en veiligheid van het overige scheepvaartverkeer op de Nieuwe Maas niet wordt belemmerd;

 • de schippers van de aan het evenement deelnemende schepen vooraf geïnformeerd zijn over deze afspraken;

 • andere activiteiten in, op of boven het water, welke niet zijn opgenomen in de aanvraag vallen buiten deze toestemming;

 • indien door onvoorziene omstandigheden in het belang van de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart moet worden afgeweken van het draaiboek vindt dit slechts plaats nadat aanvrager toestemming heeft van het Havencoördinatiecentrum van de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (010-2521000);

 • de organisator van het evenement draagt er zorg voor dat deelnemende schepen aan dit evenement zich houden aan vigerende scheepvaart (gedrags-)regels en voorschriften;

 • het nautisch veiligheidsplan van het evenement dient vooraf bekend en goedgekeurd te zijn bij de (Rijks-) Havenmeester.

 • indien één of meerdere deelnemende open kleine schepen zinken, stranden of anderszins in het ongerede raken dienen deze onmiddellijk uit het water te worden verwijderd door de organisatie.

Artikel 2.

De bevoegde autoriteit kan deze toestemming, wijzigen of intrekken of ten dele wijzigen of intrekken indien:

 • één of meer van de belangen die worden beschermd door het Binnenvaart-

 • politiereglement dat wenselijk maken;

 • de verbonden voorschriften of beperkingen waaronder zij is verleend, niet

 • zijn of worden nageleefd;

 • aan het evenement deelnemende schepen niet voldoen aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, zoals onder andere benoemd in het Binnenvaartpolitiereglement,

 • zich na de verlening een zodanig feit of omstandigheid voordoet dat, indien het feit of de omstandigheid ten tijde van de verlening bekend was geweest, de toestemming niet of niet onder die voorschriften of beperkingen zou zijn verleend;

 • ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • degene voor wie de toestemming geldt, dit verzoekt;

 • de nautische veiligheid niet kan worden gewaarborgd;

 • er een calamiteit plaatsvindt; of

 • niet wordt voldaan aan artikel 1.

Artikel 3.

De bevoegde autoriteit zal indien van (ten dele) wijziging, of (ten dele) intrekking sprake is de aanvrager zo spoedig mogelijk hierover informeren.

Artikel 4.

De aanvraag en het (goedgekeurde) veiligheidsplan maken deel uit van deze toestemming.

Artikel 5.

Deze toestemming is geldig op zaterdag 7 september 2019 van 12:30 uur tot 15:30 uur voor het evenement gehouden op de Nieuwe Maas te Rotterdam.

Artikel 6.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

R.J. de Vries DE HAVENMEESTER VAN ROTTERDAM, Rijkshavenmeester regio Rotterdam-Rijnmond.

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is genomen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Havenmeester van Rotterdam ter attentie van de Afdeling Juridisch Advies, postbus 6622, 3002 AP Rotterdam. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend zijn en ten minste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.