Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijke BibliotheekStaatscourant 2019, 41048Overig

Subsidieplafondbesluit Aangepast Lezen Instellingssubsidies 2020, Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek

Gelet op artikel 5 van de Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022;

BESLUIT:

I

Voor het jaar 2020 de volgende subsidieplafonds ter zake Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022 vast te stellen:

A

Het subsidieplafond voor de in artikel 6, eerste lid, vermelde activiteit ‘de verzorging van de eerstelijnsvoorziening voor het publiek’ is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 1.717.000,–

Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019-2022, de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen (gezamenlijk) uitvoerden.

B

Het subsidieplafond voor de in artikel 7, derde lid, onder a, vermelde activiteiten ‘productie en levering’ is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 1.430.000,–

Het subsidieplafond voor de in artikel 7, derde lid, onder b, vermelde activiteiten ‘productie en levering’ en ‘de veilige opslag en back-up van de bestanden voor de productie van aangepaste leesvormen en de uitvoer van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten’ is op grond van dat artikelonderdeel voor het jaar 2020 vastgesteld op € 7.745.000,–

Bij de verdeling van het beschikbare budget wordt voorrang gegeven aan instellingen die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2019–2022, de bibliotheekvoorziening Aangepast Lezen (gezamenlijk) uitvoerden.

II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuurscollege d.d. 16 juli 2019

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek. T.H.J. Joustra