Coördinatieregeling ontwerpbesluiten Lunterseweg 76

Logo Barneveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 19 juli 2019 ontwerpen ter inzage liggen van het bestemmingsplan Lunterseweg I, de omgevingsvergunningen voor de activiteit ‘bouwen’ en het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai aan de Lunterseweg 76 in Barneveld.

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voor het bestemmingsplan Lunterseweg I, zoals dat is opgenomen in paragraaf 3.2 uit de toelichting van het bestemmingsplan ligt eveneens ter inzage. Daarnaast ligt ook de zakelijke inhoud van de bijbehorende anterieure overeenkomst ter inzage.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in de realisatie van woningbouw (in totaal 27 nieuwe woningen) op de locatie Lunterseweg 76 in Barneveld. De bestaande (bedrijfs)woningen Lunterseweg 76 en 76 A zullen ook in het plangebied worden opgenomen.

Ontwerpbestemmingsplan

De raad heeft het voornemen om voor het plan een bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Lunterseweg I ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunningen

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de aanvragen, de ontwerp-omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Anterieure overeenkomst

Verder ligt ter inzage de zakelijke beschrijving van de anterieure grondexploitatieovereenkomst die de gemeente met de ontwikkelaar heeft gesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de wederzijdse verplichtingen tussen gemeente en ontwikkelaar, in hoofdzaak gericht op de inrichting van het plangebied, woningcategorieën waarin gebouwd zal worden en het verhaal van plankosten op de ontwikkelaar.

De zakelijke beschrijving betreft een samenvatting op hoofdlijnen van de inhoud van de anterieure overeenkomst.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De raad heeft het voornemen om een bestemmingsplan vast te stellen voor woningbouw op de locatie Lunterseweg 76 in Barneveld. De Wet geluidhinder staat een geluidsbelasting toe van 48 dB. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting dit niveau overschrijdt en maximaal 57 dB bedraagt. Het college heeft het voornemen om hogere waarden vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen, het ontwerpbesluit hogere waarden, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst liggen met ingang van 19 juli tot en met 29 augustus 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1469-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1469-/NL.IMRO.0203.1469-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Hier staat ook geen bezwaar of beroep tegen open.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 18 juli 2019.

Naar boven