Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 40969VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit intrekken Boudewijnstraat 7 te Klundert

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de bewoner van de Boudewijnstraat te Klundert op 04-05-2006 een individuele gehandicapten parkeerplaats heeft toegewezen gekregen;

 • 2.

  dat wegens omstandigheden deze gehandicaptenparkeerplaats ingetrokken kan worden;

 • 3.

  dat omstandigheden hebben opgetreden die intrekking van de vergunning als gevolg hebben. (Er staat geen auto meer ingeschreven op dit adres).

 •  

Besluiten

 • 1.

  Intrekken van de gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaats bij de woning aan de Boudewijnstraat 7 in Klundert. Daarvoor wordt de paal met borden E06 en onderbord met kenteken verwijderd.

Zevenbergen 23 juli 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamleider infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.