Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema ISCC voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

16 juli 2019

GS19ISCC01

Geachte [...],

Op 14 december 2018 heb ik uw aanvraag om goedkeuring van uw certificatieschema ontvangen. Ik heb besloten om uw certificatieschema (deels) goed te keuren.

Op basis van artikel 10, derde lid, van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling) kan ik me laten adviseren door een adviescommissie. De adviescommissie heeft over uw aanvraag advies uitgebracht. Het advies heb ik verwerkt in dit besluit.

In het navolgende wordt puntsgewijs ingegaan op de voor deze goedkeuringsbeschikking relevante onderwerpen. Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de bijlage.

1. Aanvraag en besluit op de aanvraag

Uw aanvraag om goedkeuring betreft het certificatieschema “ISCC Solid Biomass NL”, met de claim “ISCC Solid Biomass NL Compliant”1, met als geografisch toepassingsgebied “wereldwijd”.

Ik heb dit schema getoetst aan de beheerseisen en duurzaamheidseisen als bedoeld in artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Het schema voldoet aan alle beheerseisen. Ik heb besloten om het schema goed te keuren voor de volgende duurzaamheidseisen:

Biomassacategorie(en)a

Duurzaamheidseis

1, 2, 3, 4 en 5

2.1

1, 2, 3, 4 en 5

3.1

1, 2, 3, 4 en 5

3.2

1, 2, 3, 4 en 5

3.3

1, 2, 3, 4 en 5

4.1

1, 2, 3, 4 en 5

4.2

1, 2, 3, 4 en 5

4.3

1, 2, 3, 4 en 5

5.1

1, 2, 3, 4 en 5

6.1

1, 2, 3, 4 en 5

6.2

1, 2, 3, 4 en 5

6.3

1, 2, 3, 4 en 5

7.1

1, 2, 3, 4 en 5

7.2

1, 2, 3, 4 en 5

7.3

1, 2, 3, 4 en 5

7.4

1, 2, 3, 4 en 5

7.5

1, 2, 3, 4 en 5

8.1

1, 2, 3, 4 en 5

8.2

1, 2, 3, 4 en 5

8.3

1, 2, 3, 4 en 5

8.4

1, 2, 3, 4 en 5

8.5

1, 2, 3, 4 en 5

8.6

1, 2, 3, 4 en 5

8.7

1, 2, 3, 4 en 5

8.8

1, 2, 3, 4 en 5

9.1

1, 2, 3, 4 en 5

9.2

1, 2, 3, 4 en 5

10.1

1, 2, 3, 4 en 5

10.2

1, 2, 3, 4 en 5

10.3

1, 2, 3, 4 en 5

10.4

1, 2, 3, 4 en 5

10.5

1, 2, 3, 4 en 5

11.1

1, 2, 3, 4 en 5

11.2

1, 2, 3, 4 en 5

12.1

1, 2, 3, 4 en 5

12.2

1, 2, 3, 4 en 5

12.3

1, 2, 3, 4 en 5

12.4

1, 2, 3, 4 en 5

12.5

1, 2, 3, 4 en 5

12.6

1, 2, 3, 4 en 5

13.1

1, 2, 3, 4 en 5

13.2

1, 2, 3, 4 en 5

13.3

X Noot
a

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle duurzaamheidseisen van toepassing zijn op alle biomassacategorieën. Dit is vastgelegd in Tabel 1 in Bijlage D van de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen.

Daarnaast verleen ik goedkeuring aan ISCC Solid Biomass NL voor de Risk Based Approach uit paragraaf 9.1 van het schemadocument “ISCC Solid Biomass System Document, versie 1.2”.

Toelichting bij duurzaamheidseis 1.1

ISCC Solid Biomass NL voldoet gedeeltelijk aan de duurzaamheidseis 1.1. Het publieke toetsingsrapport bevat details over aan welke delen van deze eis door ISCC Solid Biomass NL wordt voldaan. Bij aanvullende verificatie van deze eis op basis van het verificatieprotocol kan door een conformiteitsbeoordelende instantie mogelijk rekening worden gehouden met de onderdelen die al door ISCC Solid Biomass NL worden afgedekt.

Toelichting bij duurzaamheidseis 12.6

De goedkeuring van ISCC Solid Biomass NL omvat het doorgeven van gecontroleerde biomassa (op basis van claims uit andere certificatieschema’s) door de chain of custody. De goedkeuring van ISCC Solid Biomass NL omvat echter niet het aantonen dat biomassa gecontroleerde biomassa is volgens de Nederlandse regelgeving (zoals gedefinieerd in eis 12.6).

De goedgekeurde versie van ISCC Solid Biomass NL omvat de volgende schemadocumenten:

  • ISSC Solid Biomass NL (v1.2, June 2019)

  • ISCC 102 Governance (v3.0)

  • ISCC 103 Requirements for Certification Bodies and Auditors (v3.0)

  • ISCC 201 System Basics (v3.0)

  • ISCC 201-1 Waste and Residues (v3.0)

  • ISCC 202 Sustainability Requirements (v3.0)

  • ISCC 203 Traceability and Chain of Custody (v3.1)

  • ISCC 204 Audit Requirements and Risk Management (v3.0)

  • ISCC 205 GHG Emissions (v3.0)

  • ISCC 206 Group Certification (v3.0)

2. Publicatie goedkeuring

Deze goedkeuring zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast zal uw certificatieschema worden opgenomen in de lijst met goedgekeurde certificatieschema’s op de website van RVO.nl: www.rvo.nl/duurzaamheidseisen.

3. Bezwaarprocedure

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit besluit, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 042 7051. Bent u het, eventueel na een telefonische toelichting, niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de bovenvermelde verzenddatum bezwaar aantekenen bij: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift.

Uw aanvraag is bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekend onder projectnummer GS19ISCC01. U kunt dit nummer vermelden bij verdere correspondentie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat namens deze: Manager Duurzame Energie (team bioenergie) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

BIJLAGE: TOELICHTING BIJ DEZE BESCHIKKING

Op deze beschikking zijn de voorwaarden uit het Besluit en de Regeling conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen integraal van toepassing. Deze documenten zijn te vinden op:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/wet-en-regelgeving-stimulering-duurzame-energieproductie

onder het kopje “Duurzame biomassa”.

Hieronder worden de belangrijke elementen uit deze regelgeving toegelicht.

Deze beschikking tot verlening van (gedeeltelijke) goedkeuring van een certificatieschema is gebaseerd op de bepalingen in artikel 10 (bepalingen omtrent goedkeuring en advies van de adviescommissie) en artikel 12 (aanvraag goedkeuring) van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen (hierna: Besluit conformiteitsbeoordeling).

Artikel 10, eerste lid, stelt dat de Minister goedkeuring kan verlenen op aanvraag van een schemabeheerder aan een certificatieschema of een deel daarvan, een nieuwe versie van een certificatieschema of een deel daarvan, of een nieuwe versie van het deel van een certificatieschema waarvoor goedkeuring is verleend. Dit houdt in dat deze beschikking tot verlening van goedkeuring alleen betrekking heeft op de versie van het certificatieschema en het deel van het certificatieschema dat in de beschikking vermeld staat. Indien er wijzigingen in het certificatieschema zijn doorgevoerd die tot een nieuwe versie hebben geleid, dan moet voor deze nieuwe versie goedkeuring worden aangevraagd, wil de nieuwe versie toepasbaar zijn in het kader van het Besluit conformiteitsbeoordeling. Indien de schemabeheerder goedkeuring wenst voor een ander deel van het certificatieschema dan het deel waarop deze beschikking betrekking heeft, dan moet voor dat deel een aparte aanvraag worden ingediend.

Certificatieschema’s worden goedgekeurd per individuele duurzaamheidseis binnen de duurzaamheidseisen. Indien het certificatieschema niet voor alle duurzaamheidseisen is goedgekeurd, dan betreft het een gedeeltelijke goedkeuring. De duurzaamheidseisen en beheerseisen waarvoor een certificatieschema (gedeeltelijk) goedgekeurd wordt zijn opgenomen in een op grond van artikel 16 van het Besluit conformiteitsbeoordeling vastgestelde ministeriele regeling.

Artikel 15 van het Besluit conformiteitsbeoordeling stelt dat het verboden is om een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder toepassing van een goedgekeurd certificatieschema of het verificatieprotocol. Dit houdt in dat een Conformiteitbeoordelingsbeoordelingsinstantie (CBI) in het kader van dit besluit alleen mag werken met een certificatieschema waarvoor middels een beschikking (gedeeltelijke) goedkeuring is verleend, of het verificatieprotocol, dat door de Minister is aangewezen.

Verder is het, overeenkomstig artikel 9 van het Besluit conformiteitsbeoordeling, verboden een werkzaamheid uit te voeren in strijd met of zonder een daartoe verleende erkenning. Dit houdt in dat Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s) die werken met het certificatieschema waarop deze beschikking betrekking heeft, door de Minister erkend moeten zijn voor dit certificatieschema. De bepalingen die op deze erkenning betrekking hebben zijn opgenomen in de artikelen 2 tot en met 8 van het Besluit conformiteitsbeoordeling. CBI’s kunnen bij RVO.nl een aanvraag tot verlening van erkenning indienen.


X Noot
1

Deze beschikking is niet van toepassing op andere ISCC claims, zoals “ISCC compliant” en “EU RED compliant”, omdat met de onderliggende schemadocumenten op basis waarvan die andere ISCC claims tot stand komen, niet aan alle duurzaamheidseisen kan worden voldaan, waarvoor “ISCC Solid Biomass NL Compliant” is goedgekeurd.

Naar boven