Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2019, 40904VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Verplaatsen verkeerskundige komgrens op 't Sittert, Sint Odiliënberg.

Logo Roerdalen

Gem.reg.nr. Z19-008566

Specialist Verkeer G. Brings

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht; -

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers ;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om

De huidige verkeerskundige komgrens ter hoogte van 't Sittert huisnummer 14 te verplaatsen richting de Roskam over een lengte van ca. 235 meter.

Motivering

Op 17 juni 2016 heeft de gemeenteraad De 1e herziening Kern Roerdalen vastgesteld. Hierin zit ook de ontwikkeling van het plangebied 't Sittert in Sint Odiliënberg. In 2018 is het plangebied 't Sittert bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Begin 2019 is de projectontwikkelaar gestart met het bouwen van woningen. Gezien het feit dat deze ontwikkelingen veelal ter hoogte van de hidg gesitueerde verkeerskundige komgrens plaatsvinden is het opschuiven van deze grens wenselijk zodat na de realisatie van het plangebied inclusief infrastructuur er een duidelijk (verkeers-)beeld in het kader van herkenbaarheid, consequentheid en veiligheid ontstaat.

Wettelijk:

Artikel 20a van de Wegenverkeerswet (Wvw 1994) stelt dat de grenzen van de bebouwde kom of kommen van een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad. Bij de vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen als bedoeld in artikel 20a van de Wvw 1994, zijn de artikelen 23 en 24 BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) van toepassing.

Beleidsmatig:

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Hierin staat onder meer omschreven op welke wijze het wegennet in de gemeente Roerdalen herkenbaar, veilig en consequent worden ingericht rekening houdend met de functie van de omgeving (vb. woonwijk of industrieterrein).

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:

a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,

E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;

3. aanduiding van busstroken en busbanen;

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetrokken strepen;

6. gele onderbroken strepen

7. haaientanden  

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  

Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

Bebording 30/60 km per uur zone

In een gedeelte van 't Sittert buiten de bebouwde kom geldt een snelheidsregime van 60 km per uur. Door de verkeerskundige komgrens te verplaatsen valt dit gedeelte van 't Sittert en een gedeelte van de Roskam in de nieuwe situatie binnen de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom van Sint Odiliënberg geldt een snelheidsregime van 30 km per uur.

Belangenafweging

Overwegende dat:

- de verkeerskundige komgrenzen van de gemeente Roerdalen onder invloed van ruimtelijke ontwikkeling en aanpassingen in het openbare gebied worden gewijzigd;

- het in dit geval een wijziging betreft van de verkeerskundige komgrens van Sint Odiliënberg;

- door het verplaatsen van de komgrens wordt het verkeers- en straatbeeld zodanig aangepast dat een logisch wegbeeld ontstaat van binnen en buiten de bebouwde kom en wle door het aanbrengen van een herkenbare komgrens;

- het verplaatsen van de bebouwde kom betekent een ander rijgedrag en verwachting van de weggebruikers. Zo zal de toegestane snelheid worden teruggebracht van 60 km/h (buiten de bebouwde kom) naar 30 km/h (binnen de bebouwde kom) conform het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan;

- inhakend hierop zorgt het terugbrengen van de snelheid tot een verhoging van de verkeersveiligheid en komt het de leefbaarheid in de betreffend straat te goede;

- door het terugbrengen van de maximum snelheid zal indirect ook de geluidsbelasting van de voertuigen lager uitvallen. Zo worden woningen akoestisch minder zwaar belast;

- voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het besluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid Echt-Susteren-Roerdalen van de politieregio Limburg en dat zij positief adviseert. Het betreffende overleg heeft plaatsgevonden op vrijdag 12 april 2019.

Besluit:

 • I.

  De verkeerskundige komgrens ter hoogte van 't Sittert huisnummer 14 te verplaatsen richting de Roskam over een lengte van ca. 235 meter;

 

 • II.

  Een en ander uit te voeren door het verplaatsen van de verkeersborden A0130zb, A0230ze, H01b en H02b (RVV 1990) en aanbrengen van de daarbij behorende markeringen, conform situatietekening Z19-008566;

 

St. Odiliënberg, 15 juli 2018

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

krachtens mandaat,  

 

G (Guus) Brings

Specialist Verkeer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a)

  naam en adres

 • b)

  de dagtekening

 • c)

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit "Z19-008566 Verplaatsen verkeerskundige komgrens op 't Sittert, Sint Odiliënberg"

 • d)

  de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningsrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.