Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 40841Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juli 2019, kenmerk 1552657-193061-PG, houdende wijziging van de Subsidieregeling NIPT in verband met verlenging van de werkingsduur

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling NIPT wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘de subsidiejaren 2017 tot en met 2019’ vervangen door ‘de subsidiejaren 2020 tot en met 2022 en het eerste kwartaal van 2023’.

B

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6. In afwijking van het eerste lid wordt een aanvraag tot vaststelling van de subsidie ten behoeve van het eerste kwartaal van 2023 ingediend binnen 22 weken na afloop van het eerste kwartaal van 2023.

C

In artikel 12 wordt ‘1 januari 2020’ vervangen door ‘1 april 2023’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling NIPT (hierna: de Subsidieregeling). De Subsidieregeling heeft betrekking op de subsidiëring van het door de universitaire medische centra (hierna: UMC’s) in onderzoekssetting verrichten van de niet-invasieve prenatale test (hierna: NIPT) als eerste screeningstest voor de detectie van foetaal trisomie 21, 18 en 13 in het kader van de prenatale screening op down-, edwards- en pautausyndroom bij het ongeboren kind (TRIDENT-2).

De wijziging is ingegeven door de ophanden zijnde vervaldatum van de Subsidieregeling met ingang van 1 januari 2020. Met de onderhavige wijzigingsregeling is de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd, als gevolg waarvan de Subsidieregeling met ingang van 1 april 2023 vervalt. Met deze vervaldatum sluit ik aan bij de periode waarvoor de vergunning op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek is verleend aan de UMC’s voor het verrichten van de NIPT in onderzoekssetting.

Voorafgaand aan deze verlenging van de werkingsduur heeft geen evaluatie plaatsgevonden. In eerste instantie zou de onderzoekssetting en de Subsidieregeling tot 1 april 2020 gelden. Daarna zou besloten worden of en hoe de NIPT structureel in de keten van prenatale screening zou passen. Ook zou een besluit worden genomen over vergoeding van de NIPT vanuit de Zorgverzekeringswet.

Het kabinet heeft in de beleidsreactie van 23 november 20181 op het advies van de Gezondheidsraad ‘Prenatale screening’ aangegeven ervoor te zorgen dat – conform het Regeerakkoord en in lijn met het advies van de Gezondheidsraad – de NIPT in onderzoekssetting beschikbaar blijft, evenals de subsidieregeling. Aan het RIVM is de opdracht gegeven om een uitvoeringstoets te doen en de continuïteit te waarborgen. Mede aan de hand van deze uitvoeringstoets zal een evaluatie van de Subsidieregeling plaatsvinden. Ook zal mede op basis van deze uitvoeringstoets besluitvorming plaatsvinden over de structurele keten van prenatale screening alsmede de bekostiging. In afwachting hiervan is de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd tot 1 april 2023, om de activiteiten in het kader van de NIPT voort te zetten.

Na 2022 kan alleen nog ten behoeve van het eerste kwartaal van 2023 subsidie worden verkregen. Wat betreft de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ten behoeve van het eerste kwartaal van 2023 geldt overigens dat deze binnen 22 weken na afloop van dat kwartaal moet worden ingediend, zo bepaalt artikel 10, zesde lid.

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. De regeling wordt eerder al gepubliceerd in de Staatscourant met het oog op subsidieaanvragen ten behoeve van 2020, die vóór 1 oktober 2019 moeten worden ingediend.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken 29 323, nr. 121