Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 40798VerkeersbesluitenBesluit verkeersmaatregelen OV-knoop UMCG noord Groningen  

Logo Groningen

Kenmerk: 7598484

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing.

Motivering

Gemeente Groningen is voortvarend bezig met het waarborgen en verbeteren van de bereikbaarheid van de stad en de regio. Een belangrijk project in dit kader is de Aanpak Ring Zuid, welke tussen 2016 en 2020 gerealiseerd wordt. Tevens is door de gemeente Groningen een Park+Ride voorziening (P+R terrein) gerealiseerd aan de noordwestzijde van de stad, genaamd: P+R Reitdiep. Dit P+R terrein is één van de belangrijkste onderdelen van de Regionale bereikbaarheidsstrategie (Netwerkanalyse) en de HOV-visie.

Het P+R terrein Reitdiep krijgt een Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding met de stad. In de HOV-visie van de Regio Groningen – Assen wordt volop ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer, P+R en hoogwaardige en herkenbare OV knooppunten. De doelstelling hierbij is het bereikbaar houden van economische toplocaties via een integraal netwerk van spoor en HOV-assen.

Hierbij worden de HOV-assen gebruikt als verbindende schakel tussen de P+R terreinen en de economische toplocaties. Op deze verbindingen wordt zoveel mogelijk nagestreefd om belangrijke bestemmingen rechtstreeks – of met 1 overstap – te kunnen bedienden. In totaal zijn er drie HOV-assen benoemd (de Blauwe, Groene en Paarse lijn) die belangrijke economische toplocaties verbinden met de P+R terreinen. Al deze drie HOV-assen komen samen in HOV knooppunt UMCG noord welke gesitueerd wordt op de Bloemsingel / Oostersingel. Daarnaast is een busbaan gerealiseerd op Kolendrift die een verbinding tussen Bloemsingel en Boterdiep mogelijk maakt. Voor het HOV knooppunt UMCG noord is een ruimtelijk ontwerp gemaakt waarbij de bushaltes zijn ingepast en tevens fietsvoorzieningen zijn gerealiseerd om de fietsroute en de route voor auto en bus ter plaatse van elkaar te scheiden. Als gevolg daarvan worden diverse verkeersmaatregelen getroffen waarvoor een verkeersbesluit noodzakelijk is.

 

 • 1.

  Overwegingen Bloemsingel

  • a.

   Op de Bloemsingel wordt een 30 km/uur zone gerealiseerd op een punt gelegen ten oosten van de aansluiting met de Kolendrift. De zone wordt aangeduid door middel van het plaatsen van borden A1 en A2 (30) met daarboven zone. Op het wegdek wordt door middel van andere type verharding een zonepoort gecreëerd. De zone wordt van kracht in zuidoostelijke richting en sluit aan op de zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemstraat, W.A. Scholtenstraat en Oostersingel (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). De 30 kilometer per uur zone wordt ingesteld om de verkeersveiligheid ter hoogte van HOV knooppunt UMCG noord in de situatie met de diverse verkeersstromen te kunnen waarborgen;

  • b.

   Op de Bloemsingel wordt een zonaal parkeerverbod ingesteld op een punt gelegen ten oosten van de aansluiting met de Kolendrift. De zone wordt aangeduid door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde) met daarboven zone. Op het wegdek wordt door middel van andere type verharding een zonepoort gecreëerd. De zone wordt van kracht in zuidoostelijke richting en sluit aan op de 30 km/uur zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemstraat, W.A. Scholtenstraat en Oostersingel (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). Het parkeerverbod wordt ingesteld om de verkeersveiligheid ter hoogte van HOV knooppunt UMCG noord in de situatie met de diverse verkeersstromen te kunnen waarborgen;

  • c.

   Op Bloemsingel wordt ten behoeve van HOV knooppunt UMCG noord ter hoogte van het gebouw Bloemstraat 38 een nieuwe bushalte voor bussen in zuidoostelijke richting aangewezen. Op de nieuwe locatie van de bushalte wordt deze voorzien van blokmarkering waarmee het verbod tot stilstaan over circa 50 meter wordt aangeduid;

  • d.

   Op Bloemsingel wordt ter hoogte van het gebouw Bloemstraat 38 een gelegenheid ten behoeve van het onmiddellijk laden en lossen van goederen opgeheven om voldoende ruimte te creëren voor de nieuwe bushalte welke onderdeel uitmaakt van het HOV knooppunt. In plaats van de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen wordt door middel van een ontheffing geregeld dat laden en lossen op het trottoir achter de bushalte kan plaatsvinden;

  • e.

   Op Bloemsingel zijn in de huidige situatie, tussen de Bloemstraat en de Vrydemalaan fietsstroken aanwezig. De fietsstroken tussen de Bloemstraat en een punt gelegen direct ten zuidoosten van de Kolendrift worden opgeheven omdat fietsers ter plaatse gebruik gaan maken van de vrijliggende paden langs de bushaltes die in dit project worden gerealiseerd;

  • f.

   Ten westen van het kruispunt Bloemsingel – Bloemstraat wordt de voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over Bloemsingel opgeheven. In het nieuwe ontwerp van het knooppunt is gekozen om conform de gedachte van een verblijfsgebied zoveel mogelijk verkeerssituaties door weggebruikers onderling op te laten lossen in plaats van door verkeerstekens. Dit sluit aan bij de relatief lage intensiteiten op de weg. De oversteekbaarheid is daarmee voldoende gewaarborgd.

 • 2.

  Overwegingen Bloemstraat

  • a.

   Op Bloemstraat wordt een 30 km/uur zone gerealiseerd op een punt gelegen ten noorden van de aansluiting met Boterdiep. Op het wegdek wordt een 30 km/uur zonepoort – inclusief borden A1 en A2 (30) met daarboven zone aangebracht. De zone wordt van kracht in noordoostelijke richting en sluit aan op de zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemsingel, W.A. Scholtenstraat en Oostersingel (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). De 30 kilometer per uur zone wordt ingesteld om de verkeersveiligheid in het verblijfsgebied te waarborgen;

  • b.

   Ten gevolge van het instellen van de 30 kilometer per uur zone op Bloemstraat wordt de reeds bestaande 30 kilometer per uur zone op Vlasstraat toegevoegd aan de nieuwe zone die op Bloemstraat van kracht wordt. Hierdoor kan de zone poort ten zuidoosten van het kruispunt Bloemstraat – Vlasstraat komen te vervallen door de borden waarmee de 30 kilometer per uur zone is aangeduid te verwijderen.

 • 3.

  Overwegingen W.A. Scholtenstraat

  • a.

   Op W.A. Scholtenstraat wordt een 30 km/uur zone gerealiseerd ten zuidoosten van de aansluiting met de Oostersingel ter plaatse van huisnummer 31. Op het wegdek wordt een 30 km/uur zonepoort – inclusief borden A1 en A2 (30) met daarboven zone aangebracht. De zone wordt van kracht in noordoostelijke richting en sluit aan op de zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemsingel, Oostersingel en Bloemstraat (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). De 30 kilometer per uur zone wordt ingesteld om de verkeersveiligheid in het verblijfsgebied te waarborgen;

  • b.

   Op de WA. Scholtenstraat wordt een zonaal parkeerverbod ingesteld ten zuidoosten van de aansluiting met de Oostersingel ter plaatse van huisnummer 31. De zone wordt aangeduid door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde) met daarboven zone. De zone wordt van kracht in noordoostelijke richting en sluit aan op de zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemstraat, W.A. Scholtenstraat en Oostersingel (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). Het parkeerverbod wordt ingesteld om de verkeersveiligheid in het verblijfsgebied te waarborgen;

  • c.

   Op het kruispunt Oostersingel – W. A. Scholtenstraat wordt een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over W.A. Scholtenstraat opgeheven. In het nieuwe ontwerp van het knooppunt is gekozen om conform de gedachte van een verblijfsgebied zoveel mogelijk verkeerssituaties door weggebruikers onderling op te laten lossen in plaats van door verkeerstekens. Dit sluit aan bij de relatief lage intensiteiten op de weg. De oversteekbaarheid is daarmee voldoende gewaarborgd.

  • d.

   Ter hoogte van W.A. Scholtenstraat nummer 20 is een bushalte aanwezig voor bussen in zuidwestelijke richting. Deze bushalte komt te vervallen omdat deze wordt gecombineerd binnen het ontwerp HOV-knoop UMCG noord dat op de Oostersingel wordt gerealiseerd;

  • e.

   De locatie van de huidige fietsstroken op de W.A. Scholtenstraat worden gecombineerd met de entree van de 30 km/uur zone. Hiermee ontstaat een duidelijke zonepoort van en richting de 30 km/uur zone.

 • 4.

  Overwegingen Oostersingel

  • a.

   Op Oostersingel wordt een 30 km/uur zone gerealiseerd op een punt gelegen ten zuidoosten van de aansluiting met de W.A. Scholtenstraat. De zone wordt aangeduid door middel van het plaatsen van borden A1 en A2 (30) met daarboven zone. De zone wordt van kracht in noordwestelijke richting en sluit aan op de zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemsingel, W.A. Scholtenstraat en Bloemstraat (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). De 30 kilometer per uur zone wordt ingesteld om de verkeersveiligheid in het verblijfsgebied te waarborgen;

  • b.

   Op Oostersingel wordt een zonaal parkeerverbod ingesteld op een punt gelegen ten zuidoosten van de aansluiting met de W.A. Scholtenstraat. De zone wordt aangeduid door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde) met daarboven zone. De zone wordt van kracht in noordwestelijke richting en sluit aan op de zonepoorten die worden ingesteld op de Bloemsingel, W.A. Scholtenstraat en Bloemstraat (en de bestaande zonepoort op Vlasstraat). Het parkeerverbod wordt ingesteld om de verkeersveiligheid in het verblijfsgebied te waarborgen;

  • c.

   Op het kruispunt Oostersingel W.A. Scholtenstraat is met verkeersborden een voorrangskruispunt ingesteld waarbij (afgebogen) voorrang van kracht is tussen de Bloemsingel en W.A. Scholtenweg. Deze voorrangssituatie komt te vervallen omdat het kruispunt binnen de 30 km/uur zone wordt gebracht en de aansluiting richting de Antonius Deusinglaan voor gemotoriseerd verkeer komt te vervallen. Binnen een verblijfsgebied waar een 30 kilometer per uur zone van kracht is wordt de voorrang conform de uitgangspunten uit het ‘Landelijke Convenant Duurzaam Veilig’ niet geregeld middels verkeerstekens. Hierdoor wordt teruggevallen op de gedragsregel waarbij ‘bestuurders op kruispunten voorrang dienen te verlenen aan bestuurders die van rechts naderen’;

  • d.

   Op Oostersingel zijn in de bestaande situatie fietsstroken aangewezen tussen W.A. Scholtenstraat en Bloemstraat. Deze fietsstroken worden verwijderd omdat fietsers ter plaatse gebruik gaan maken van de vrijliggende paden langs de bushaltes die in dit project worden gerealiseerd;

  • e.

   Op het kruispunt Oostersingel – W.A. Scholtenstraat wordt een tweetal voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) over Oostersingel opgeheven. In het nieuwe ontwerp van het knooppunt is gekozen om conform de gedachte van een verblijfsgebied zoveel mogelijk verkeerssituaties door weggebruikers onderling op te laten lossen in plaats van door verkeerstekens. Dit sluit aan bij de relatief lage intensiteiten op de weg. De oversteekbaarheid is daarmee voldoende gewaarborgd.

  • f.

   Op Oostersingel tussen W.A. Scholtenstraat en Walstraat worden ten gevolge van de HOV-knoop UMCG noord twee bushaltes aangelegd. De haltes worden beide voorzien van blokmarkering over een lengte van circa 30 meter.

Dat de bovengenoemde verkeersmaatregelen getroffen kunnen worden door het plaatsen en/ of verwijderen van borden A1 (30) met daarboven zone, A2 (30) met daarboven einde zone, B1, B6, E1 met daarboven (einde)zone, E7 en L3b uit bijlage 1 van het RVV 1990, het plaatsen en/ of verwijderen van blokmarkering bij bushaltes als genoemd in artikel 23, lid 1 onder e, het verwijderen van zebramarkering op het wegdek, het aanbrengen/verwijderen van fietssymbolen, rood asfalt en markering op het wegdek en zo fietsstroken conform artikel 1 onder k van het RVV 1990 - aan te wijzen/ op te heffen.

Dat de verkeersmaatregelen, die worden getroffen conform artikel 2 van de WVW, strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bereikbaarheid daarvan.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

 

1. Maatregelen wegvak Bloemsingel

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op Bloemsingel - ten zuidoosten van de aansluiting op de Kolendrift - en deze in te stellen in zuidoostelijke richting.

b) Door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een zonaal parkeerverbod in te stellen op Bloemsingel - ten zuidoosten van de aansluiting op de Kolendrift - en deze in te stellen in zuidoostelijke richting.

c) Door middel van plaatsen van bord L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 een bushalte in te stellen op Bloemsingel ter hoogte van het gebouw Bloemstraat 38 - voor bussen gaande in de richting van Oostersingel - en tevens het verbod om voertuigen stil te laten staan op een bushalte (conform artikel 23, lid 1 onder e) over een lengte van circa 50 meter aan te wijzen door middel van blokmarkering.

d) Door middel van het verwijderen van bord E7 van bijlage 1 van het RVV 1990 de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen ter hoogte van het gebouw Bloemstraat 38 op te heffen.

e) Door het verwijderen van fietssymbolen op het wegdek (en rood asfalt en markering) fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 onder n van het RVV 1990, te verwijderen op Bloemsingel - voor het gedeelte wat gelegen is tussen de aansluitingen Bloemstraat en Kolendrift.

f) Door middel van het verwijderen van Zebra markering (conform artikel 49, lid 2) en borden L2 van het RVV 1990 de bestaande voetgangersoversteekplaats op Bloemsingel ten westen van aansluiting Bloemstraat op te heffen.

 

2. Maatregelen wegvak Bloemstraat

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op Bloemstraat – direct ten noordoosten van de aansluiting met Botersingel - en deze in te stellen in noordoostelijke richting.

b) Door middel van het verwijderen van bord A1 (30) met daarboven de tekst: ‘zone’ en A2 (30) met daarboven de tekst: ‘einde zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 de bestaande zonepoort van de 30 kilometer/ uur zone ten zuidwesten van Bloemstraat- Vlasstraat op te heffen.

 

3. Maatregelen wegvak W.A. Scholtenstraat

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op W.A. Scholtenstraat 31-31B ten zuidwesten van de aansluiting Oostersingel en deze van kracht te verklaren in noordoostelijke richting.

b) Door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een zonaal parkeerverbod in te stellen op W.A. Scholtenstraat 31-31B ten zuidwesten van de aansluiting Oostersingel en deze van kracht te verklaren in noordoostelijke richting.

c) Door middel van het verwijderen van Zebra markering (conform artikel 49, lid 2) en borden L2 van het RVV 1990 de bestaande voetgangersoversteekplaats op W.A. Scholtenstraat ten zuidwesten van aansluiting Oostersingel op te heffen.

d) Door middel van het verwijderen van bord L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 de bushalte ter hoogte van W.A. Scholtenstraat 20 op te heffen.

e) Door het aanbrengen en verwijderen van fietssymbolen op het wegdek (en rood asfalt en markering) de fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 onder n van het RVV 1990, aan te passen op de rijbaan W.A. Scholtenstraat door het begin/einde van deze fietsstroken te situeren ter hoogte van de hiervoor genoemde zonegrens van het snelheidsregime en het parkeerverbod.

 

4. Maatregelen wegvak Oostersingel

a) Door middel van het plaatsen van borden A1 (30) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 kilometer per uur zone in te stellen op Oostersingel direct ten zuidoosten van de aansluiting W.A. Scholtenstraat en deze van kracht te verklaren in noordwestelijke richting.

b) Door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde) met daarboven de tekst ‘zone’ van bijlage 1 van het RVV 1990 een zonaal parkeerverbod in te stellen op Oostersingel direct ten zuidoosten van de aansluiting W.A. Scholtenstraat en deze van kracht te verklaren in noordwestelijke richting.

c) Door middel van het verwijderen van borden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, onderborden – en haaientanden markering op het wegdek - de middels verkeerstekens ingestelde voorrangssituatie op kruispunt W.A. Scholtenstraat – Oostersingel op te heffen.

d) Door het verwijderen van fietssymbolen op het wegdek (en rood asfalt en markering) de fietsstroken, als bedoeld in artikel 1 onder n van het RVV 1990, te verwijderen op Oostersingel - op het gedeelte wat gelegen is tussen de aansluitingen Bloemstraat en W.A. Scholtenstraat.

e) Door middel van het verwijderen van Zebra markering (conform artikel 49, lid 2) en borden L2 van het RVV 1990 de bestaande voetgangersoversteekplaatsen op Oostersingel ten noordwesten en zuidoosten van aansluiting W.A. Scholtenstraat op te heffen.

f) Door middel van het plaatsen van borden L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 een tweetal bushaltes aan te wijzen op Oostersingel op een punt gelegen direct ten zuidoosten van de aansluiting W.A. Scholtenstraat en tevens het verbod om voertuigen stil te laten staan op een bushalte (conform artikel 23, lid 1 onder e) over een lengte van circa 30 meter aan te wijzen door middel van blokmarkering.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14050.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening. 

   

    

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

       

E.A. Tollenaar

Teamleider Stadsontwikkeling