Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 40769VerkeersbesluitenBesluit verkeersmaatregel Diepenring 

Logo Groningen

Kenmerk: 7597871

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De Diepenring is de aanduiding voor de grachtengordel rond de stad Groningen. De Diepenring bestaat uit verschillende straten en wegen, waaronder de weg Noorderhaven. In de afgelopen jaren zijn plannen ontwikkeld voor een complete herinrichting van de Diepenring. Uitgangspunt van de herinrichting is het realiseren van meer ruimte voor de fiets.

De noordelijke rijbaan van de Noorderhaven is in het voorjaar van 2018 heringericht. De fietsstroken zijn voorzien van een rode kleur, waardoor de positie van de fiets op de rijbaan wordt benadrukt. Aan de waterzijde is een permanente parkeerstrook aanwezig. Aan de gevelzijde is daarnaast een verkeersmaatregel uitgevoerd om het parkeren van voertuigen en de positie van de voetganger op het trottoir te reguleren.

Parkeren trottoir

Overdag tussen 9.00 en 18.00 uur dient het trottoir niet gebruikt te worden voor het parkeren van voertuigen, waardoor ruimte ontstaat voor de voetganger. Incidenteel bevoorradend verkeer is wel toegestaan. Tussen 18.00 en 9.00 uur dient het parkeren op het trottoir gefaciliteerd te worden, om de parkeervraag van bewoners op te kunnen vangen. Om deelgebruik mogelijk te maken, is het trottoir in de huidige situatie voorzien van parkeervakken. De parkeervakken zijn aangewezen als laad- en losgelegenheid tussen 9.00 en 18.00 uur, waardoor parkeren gedurende deze tijdstippen is verboden.

Buiten deze tijden zijn de parkeervakken op het trottoir beschikbaar voor parkerende voertuigen. Figuur 1 visualiseert schematisch de indeling van het huidige wegprofiel.

Het hiervoor omschreven gewenste gebruik wordt echter in de praktijk niet als zodanig uitgevoerd. In de huidige situatie wordt met enige regelmaat geparkeerd op het trottoir tussen 9.00 en 18.00 uur. Hierdoor is het trottoir beperkt beschikbaar voor voetgangers. Dit is onwenselijk in het kader van de bereikbaarheid van voetgangers.

Uit een analyse op straat blijkt dat het gewenste deelgebruik van het trottoir niet wordt begrepen door weggebruikers vanwege de uitvoeringsvorm van de verkeersmaatregel. De afdeling handhaving heeft daarbij aangegeven dat regelmatig boetes (proces verbaal) worden opgelegd, terwijl weggebruikers niet op de hoogte zijn van het verbod om te parkeren gedurende deze tijdstippen.

De gemeente Groningen heeft behoefte aan een alternatieve verkeersmaatregel, waardoor de herkenbaarheid van het gewenste verkeersgebruik wordt gewaarborgd en waardoor de inzet van de afdeling handhaving ter plaatse kan worden beperkt. De afbeelding in figuur 2 visualiseert de verkeersmaatregel die bij moet dragen aan het gewenste gebruik van het trottoir.

Overwegingen:

 • a.

  Conform paragraaf 1 van hoofdstuk 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) gebruiken voetgangers het trottoir of het voetpad. Bestuurders van motorvoertuigen dienen gebruik te maken van de rijbaan en mogen voor het parkeren van hun voertuig tevens andere weggedeelten gebruiken, behalve het trottoir en het voetpad. Conform de algemene verkeersregels is het dan ook verboden om een voertuig te parkeren op het trottoir.

 • b.

  Paragraaf 1 van hoofdstuk 3 van het RVV 1990 meldt dat verkeerstekens boven verkeersregels gaan, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens. Hieruit volgt dat, indien de wens bestaat om parkeren en bevoorradend verkeer toe te staan op het trottoir, een verkeersteken moet worden geplaatst.

 • c.

  De verschillende mogelijk toe te passen verkeerstekens zijn opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990. Hoofdstuk G bevat alle borden omtrent het aanduiden van verkeersregimes (bijvoorbeeld de aanduiding van autosnelwegen).

 • d.

  Uit voorgaande probleemstelling blijkt dat de huidige toegepaste verkeersmaatregel, een laad- en losgelegenheid tussen 9.00 en 18.00 uur in combinatie met parkeervakken op het trottoir, niet leidt tot het gewenste parkeergebruik op het trottoir.

 • e.

  Zoals reeds is omschreven is het gebruik van het trottoir of voetpad in beginsel enkel toegestaan voor voetgangers. Artikel 67 van het RVV 1990 meldt dat het beoogde verkeersgedrag kan blijken uit de teksten of tekens aangebracht op een onderbord. Deze bepaling is nader uitgewerkt in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Artikel 8 van het BABW meldt namelijk dat onderborden toegepast bij de verkeersborden G7, G9, G11 en G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 een aanduiding kunnen inhouden dat de uit het verkeersbord voortvloeiende geboden of verboden niet gelden voor het verkeersgebruik als op het onderbord is aangegeven.

 • f.

  Een voetpad kan worden aangewezen door middel van het toepassen van het verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990. Door middel van het toepassen van een onderbord kan dus worden omschreven welk verkeersgebruik is toegestaan op voetpaden. Op deze wijze kan worden omschreven dat laden en lossen is toegestaan tussen 9.00 en 18.00 uur en parkeren is toegestaan tussen 18.00 en 9.00 uur. Het aanduiden of inrichten van parkeervakken is daarbij geen noodzaak.

 • g.

  Op grond van het hiervoor omschreven gewenste verkeersgebruik, de probleemstelling en een analyse van de mogelijkheden volgend uit de wet- en regelgeving wordt besloten om het trottoir aan de Noorderhaven aan te wijzen als voetpad door middel van het plaatsen van het verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord waaruit blijkt dat laden en lossen dagelijks is toegestaan tussen 9.00 en 18.00 uur en dat parkeren dagelijks is toegestaan tussen 18.00 en 9.00 uur. Tussen 9.00 en 18.00 uur is het trottoir in dat geval volledig beschikbaar voor voetgangers en incidenteel bevoorradend verkeer. De parkeervraag kan tussen 18.00 en 9.00 uur worden opgevangen op het voetpad.

 • h.

  Besloten wordt om in het kader van duidelijkheid voor de weggebruiker geen parkeervakmarkering toe te passen. De reguliere situatie (voetpad bestemd voor voetgangers) wordt daarbij extra benadrukt. Met behulp van de onderborden wordt de bijzondere situatie (het toegestane verkeersgebruik) dan aangeduid.

Gehandicaptenparkeerplaats

De gemeente Groningen wenst de bereikbaarheid van de binnenstad voor zo veel mogelijk doelgroepen bereikbaar te maken en te houden. Om deze reden wil de gemeente op zoveel mogelijk toegangswegen naar het centrum een gehandicaptenparkeerplaats aanwijzen, zodat men de mogelijk heeft op relatief korte afstand van het centrum te parkeren. Op weg Noorderhaven wordt dan ook een parkeerplaats aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats.

Fietsstrook

Zoals eerder beschreven is in het voorjaar van 2018 de Noorderhaven heringericht. Het doel van de herinrichting is om meer ruimte te realiseren voor de fiets. Met de herinrichting is dan ook een rode strook aangebracht op de rijbaan. Tevens is het gewenst om deze rode strook te voorzien van fietssymbolen op het wegdek, waardoor juridisch sprake is van een fietsstrook. Automobilisten mogen niet parkeren op deze strook, zelfs niet stilstaan. De fietser krijgt hiermee een beschermde status op de weg.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:

 

 • 1.

  Door middel van het verwijdering van de bebording E7 (parkeergelegenheid laden- en lossen) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder de tekst ‘9-18h’ en door middel van het plaatsen van borden G7 (voetpad) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder de tekst ‘laden en lossen toegestaan 9-18h parkeren toegestaan 18-9h’ een voetpad aan te wijzen op de weg Noorderhaven (noordelijke rijbaan) waar overdag tussen 09:00 en 18:00 uur laden en lossen is toegestaan en parkeren is toegestaan tussen 18:00 en 09:00 uur;

 • 2.

  Door middel van het aanbrengen van fietssymbolen op het wegdek de strook bestemd voor fietsers op de weg Noorderhaven (noordelijke rijbaan) formeel aan te wijzen als fietsstrook;

 • 3.

  Door middel van het plaatsen van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de weg Noorderhaven (noordelijke rijbaan) ter hoogte van de Kijk in het Jatbrug een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen.

Situatiesschets

Figuur 1 - huidige situatie

Figuur 2 - Nieuwe situatie

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening. 

   

   

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

       

E.A. Tollenaar

Teamleider Stadsontwikkeling