Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 40737VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Steenbok 3, Bleiswijk

Logo Lansingerland

Inleiding

Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning een parkeerplaats te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Wetgeving en beleid

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik. 

Op grond van Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de aanwijzing van gehandicaptenparkeerplaatsen, zoals bepaald in artikel 12 van het BABW. Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer.  

De beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland zijn van toepassing.

Verkeersmaatregelen en argumentatie

Aanvrager is mindervalide en het is wenselijk dat de afstand van de woning naar de auto zo gering mogelijk is. De aanvrager is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart en de aanvraag is getoetst aan de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland en de aanvraag voldoet hieraan.

Situering en beheer van de wegen

De Steenbok ligt bin­nen de be­bouw­de kom van de ge­meente Lansingerland (Kern Bleiswijk) en is bij deze ge­meente in beheer en onderhoud.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie (eenheid Rotterdam).

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Gelet op het be­paal­de in de Wegen­ver­keerswet, de uitvoeringsregels van die wet en de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Lansingerland is tot onderstaand besluit gekomen

Besluit:

 • l.

  door plaatsing van het bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, van bijlage 1 van het Re­glement ver­keersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord “64-JGH-2”, en het aanbrengen van een kruismarkering op het wegdek van de parkeerplaats nabij Steenbok, een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor aanvrager, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit horende situatieschets;

 • ll.

  Dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

  

Gemeente Lansingerland, 25 juni 2019

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

  

Natasja Boom

Teammanager Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte

 

Situatietekening GPP Steenbok 3 te Bleiswijk, behorend bij besluit 53134

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl/bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • 1.

  uw naam en adres

 • 2.

  de datum van uw bezwaarschrift

 • 3.

  het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift

 • 4.

  (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • 5.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 6.

  waarom u het niet eens bent met ons besluit

 • 7.

  uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.